Mỏ Cày Nam phấn đấu xây dựng nông thôn mới

08/08/2022 - 11:40

BDK - Huyện Mỏ Cày Nam vừa có thêm 4 xã được công nhận xã nông thôn mới (NTM) và 1 xã NTM nâng cao (NC). Thành quả này tiếp thêm động lực cho người dân, đảng bộ và chính quyền huyện phấn đấu xây dựng thành công huyện NTM vào năm 2024.

Đường vào xã nông thôn mới An Thạnh.

Đường vào xã nông thôn mới An Thạnh.

Kết quả đạt được

Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 29-12-2020 của Huyện ủy Mỏ Cày Nam về xây dựng NTM giai đoạn 2020 - 2025 đề ra mục tiêu: “Đến năm 2024, huyện Mỏ Cày Nam đạt huyện NTM”. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường. Dân chủ cơ sở được phát huy. Đội ngũ cán bộ, công chức từng bước đạt chuẩn theo yêu cầu và nhiệm vụ mới, hoạt động hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã, thị trấn đạt trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng nông thôn huyện Mỏ Cày Nam có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, phát triển đồng bộ, kết nối với hạ tầng kinh tế - xã hội với tỉnh, có cơ cấu kinh tế hợp lý. Các hình thức tổ chức sản xuất được đổi mới và trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn. Phát triển sản xuất nông nghiệp gắn phát triển du lịch với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và ngành nghề nông thôn. Gắn phát triển nông thôn mới với phát triển đô thị. Bộ mặt nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh. Y tế, văn hóa, giáo dục phát triển toàn diện. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao...

Với những nỗ lực không ngừng nhằm thực hiện mục tiêu đã đề ra, công tác xây dựng NTM tiếp tục được các ngành và địa phương tích cực triển khai thực hiện. Đầu năm 2022, huyện đã tổ chức lễ công bố xã Phước Hiệp, Bình Khánh đạt chuẩn NTM. Xã Định Thủy đạt chuẩn NTMNC. Đến giữa năm 2022, tiếp tục công bố xã An Thạnh, An Định, Ngãi Đăng và Hương Mỹ đạt chuẩn NTM, Cẩm Sơn đạt chuẩn NTMNC.

Bên cạnh đó, huyện đã hoàn thành Đề án huyện NTM trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt (theo Bộ tiêu chí (TC) giai đoạn 2016 - 2020); đang tiếp tục điều chỉnh, bổ sung theo Bộ TC giai đoạn 2021 - 2025. Thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Mỏ Cày Nam giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.

Các xã: Tân Hội, Đa Phước Hội và Thành Thới A hiện đạt từ 15 - 16 TC xã NTM. 3 xã: An Thới, Minh Đức và Tân Trung đạt từ 10 - 11 TC xã NTMNC. Xã Định Thủy đạt 8/13 chỉ tiêu xã NTM kiểu mẫu và đã hoàn thành thủ tục đăng ký về tỉnh xin chủ trương xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Phát biểu tại buổi công bố xã Cẩm Sơn đạt chuẩn xã NTMNC vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Võ Văn Út nhấn mạnh: “Sau 5 năm triển khai thực hiện, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân xã Cẩm Sơn, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, cùng sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp xã tiếp tục gặt hái thành công trong xây dựng NTM. Cẩm Sơn là xã thứ 2 của huyện đạt chuẩn NTMNC. Đây là một bước tiến rất đáng trân trọng. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục chung sức, chung lòng, phấn đấu hơn nữa để nâng cao chất lượng các TC xã NTMNC, hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu. 

Tiếp tục phấn đấu

Từ những kết quả đạt được, người dân, đảng bộ và chính quyền huyện Mỏ Cày Nam ra sức, hăng hái tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong xây dựng NTM. 6 tháng cuối năm 2022, huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM theo kế hoạch; tập trung hỗ trợ các xã Thành Thới A, Thành Thới B, Tân Hội và Đa Phước Hội hoàn thành các TC NTM. Hỗ trợ xã An Thới, Tân Trung và Minh Đức xây dựng các TC NTMNC. Xã Định Thủy xây dựng các TC NTM kiểu mẫu. Rà soát, điều chỉnh bổ sung các TC NTM theo các bộ TC mới. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Chủ nhật NTM” sâu rộng trên địa bàn huyện.

Triển khai thực hiện các bước để thực hiện lập Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mỏ Cày Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị thị trấn Mỏ Cày và khu vực mở rộng hướng đến đô thị loại III. Lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch đô thị trung tâm xã Hương Mỹ và An Định. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xã NTM Định Thủy, Cẩm Sơn. Triển khai thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xã An Thới, Tân Trung sau khi có chủ trương của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng và phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. Tập trung nâng chất các tiêu chuẩn đã đạt và hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt đối với các đô thị trung tâm xã, trong đó quan tâm hỗ trợ xã An Định hoàn thành các tiêu chuẩn để đề nghị tỉnh công nhận đô thị loại V vào quý II năm 2023.

Tập trung hỗ trợ nâng chất phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và TC số 6, số 16 trong xây dựng xã NTM các xã: Thành Thới A, Thành Thới B, Đa Phước Hội, Tân Hội và hỗ trợ TC số 4 xã NTMNC xã Tân Trung, Minh Đức và An Thới; giữ vững và nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

“Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện cần thực hiện xây dựng NTM theo Bộ TC mới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tạo ra phong trào “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua”, với từng nội dung, công việc cụ thể để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Trong từng nội dung thi đua, chọn điển hình để phát động và nhân rộng với phương châm “học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”.

(Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Võ Văn Út)

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN