Mô hình BIM trong hoạt động xây dựng

27/03/2023 - 06:07

Từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các DA đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công. (ảnh baochinhphu.vn).

Từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các DA đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công. (ảnh baochinhphu.vn).

Mô hình thông tin công trình (BIM) là ứng dụng công nghệ BIM (Building Information Modeling) vào tiến trình tạo dựng và sử dụng mô hình thông tin kỹ thuật số cho các công tác từ thiết kế, thi công đến quản lý vận hành công trình. BIM tích hợp thông tin của công trình vào một nguồn cơ sở dữ liệu được sử dụng một cách thống nhất cho cả vòng đời công trình nhằm tối ưu hóa các công tác thiết kế, thi công, quản lý vận hành và bảo trì công trình; phục vụ quản lý của chủ đầu tư, của nhà thầu và của cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động xây dựng. Việc tích hợp thông tin hình thành BIM 3D, BIM 4D (BIM 3D + dữ liệu tiến độ), BIM 5D (BIM 3D + dữ liệu chi phí), BIM 6D (BIM 3D + quản lý chuỗi cung ứng), BIM 7D (BIM 3D + quản lý vận hành, bảo trì). Toàn bộ thông tin và dữ liệu liên quan đến công trình trong toàn bộ vòng đời của nó được lưu trữ và khai thác thông qua một mô hình thông tin thống nhất và được liên kết với nhau.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17-3-2023 phê duyệt lộ trình áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng. Lộ trình áp dụng mô hình BIM trong hoạt động xây dựng áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án sử dụng vốn khác.

Việc áp dụng BIM trong quá trình thiết kế nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thiết kế; tăng cường quá trình trao đổi thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng; trong quá trình thi công xây dựng nhằm hỗ trợ xây dựng phương án tổ chức thi công, tổ chức và quản lý các nguồn lực trong quá trình xây dựng, kiểm soát chất lượng xây dựng; trong quá trình nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình nghiệm thu, phục vụ cho giai đoạn quản lý, vận hành công trình xây dựng.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, việc sử dụng mô hình BIM như là công cụ để hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước (thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng, triển khai sau thiết kế cơ sở; cấp phép xây dựng; quản lý xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu...).

Theo quyết định, giai đoạn 1: Từ năm 2023, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp I, cấp đặc biệt của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án. Giai đoạn 2: Từ năm 2025, áp dụng BIM bắt buộc đối với các công trình cấp II trở lên của các dự án đầu tư xây dựng mới sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư bắt đầu thực hiện các công việc chuẩn bị dự án.

Giai đoạn 2022 - 2023, Sở Xây dựng đang triển khai Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về quy hoạch xây dựng đô thị tỉnh Bến Tre và ứng dụng công bố thông tin quy hoạch xây dựng đô thị”. Mục tiêu của dự án là kết nối, chia sẻ khai thác, sử dụng các dữ liệu GIS một cách hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đặng Văn Cử

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN