Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

26/11/2021 - 06:24

BDK - Ngày 28-7-2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) và kỷ luật của Đảng (Quy định 22) thay thế Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng (Quy định 30). Quy định về công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng lần này có nhiều điểm mới cả hình thức và nội dung.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu phát biểu tại Kỳ họp thứ 5, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trần Diệp

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu phát biểu tại Kỳ họp thứ 5, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Trần Diệp

Về tên gọi và kết cấu của Quy định 22 được điều chỉnh khác so với Quy định 30 như: Tên gọi ngắn gọn “về công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng”. Quy định 22 có 7 chương và 36 điều: Chương I - Quy định chung, từ Điều 1 đến Điều 3; Chương II - Công tác KT, GS của Đảng từ Điều 4 đến Điều 8; Chương III - Thi hành kỷ luật trong Đảng, từ Điều 9 đến Điều 18; Chương IV - Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên từ Điều 19 đến Điều 21; Chương V - Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng từ Điều 22 đến Điều 27; Chương VI - Đình chỉ sinh hoạt Đảng từ Điều 28 đến Điều 33; Chương VII - Tổ chức thực hiện từ Điều 34 đến Điều 36.

Các chương, điều của Quy định được sắp xếp lại một cách hệ thống, đồng bộ, logic, khoa học, chặt chẽ, dễ nhớ, dễ tìm kiếm, làm căn cứ để thực hiện trong khi Quy định 30 không có các chương mà trình bày theo từng điều trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng.

Quy định 22 kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định 30 nhưng đã bổ sung một số nguyên tắc, nội dung quan trọng đảm bảo thống nhất với các quy định của Trung ương về công tác KT, GS, kỷ luật trong Đảng; về công tác phòng chống tham nhũng, những vấn đề nảy sinh trong nhiệm kỳ vừa qua, những vấn đề có tính bản chất, phổ biến hoặc còn thiếu, nhằm phát huy đầy đủ, đúng đắn hơn nữa chức năng KT, GS của Đảng như: tăng thêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp ủy và Ủy ban (UB) KT các cấp.

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1), trong đó đối tượng áp dụng so với Quy định 30 là “bao gồm cả tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể hoặc thay đổi do chia tách, sáp nhập về mặt tổ chức; đảng viên đã chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu”. Từ trước đến nay chưa có văn bản quy định nào đề cập đến các đối tượng này nên khi KT, xem xét kỷ luật có phần lúng túng. Thực tế vừa qua, cấp ủy và UBKT các cấp, nhất là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương đã KT, xem xét và xử lý nhiều tổ chức đảng đã kết thúc nhiệm kỳ, kết thúc hoạt động và cán bộ đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu có vi phạm. Nội dung này thể hiện tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” trong công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng.

Quy định 22 bổ sung một nguyên tắc rất quan trọng, đó là: “Công tác KT, GS phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; phải chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên ngay từ khi còn mới manh nha, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Khi các vụ việc vi phạm được phát hiện, phải cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời để răn đe, giáo dục” (quy định tại khoản 3, Điều 2). Nội dung này cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, khẳng định công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng nhằm phát huy ưu điểm, phải lấy xây là chính; khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tìm tòi, năng động, sáng tạo; đồng thời, đề cao bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt, bảo vệ những cán bộ hết mình vì sự nghiệp chung; chủ động phát hiện vi phạm khi mới manh nha, kiên quyết xử lý nghiêm minh nếu vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, từ đó nâng cao uy tín của Đảng và cơ quan nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Khái niệm “kiểm tra” bổ sung các cụm từ “quyết định, quy chế, kết luận của Đảng”; “giám sát” bổ sung các cụm từ “nắm bắt”, “kết luận”, “nhắc nhở”, “chấp hành quy định, quy chế, kết luận của Đảng”, “khắc phục, sửa chữa hạn chế khuyết điểm, vi phạm” và “giám sát chuyên đề khi cần thiết thì thực hiện thẩm tra xác minh” so với Quy định 30.

 Ngoài các điểm trên, Quy định 22 còn bổ sung điểm mới: “Chủ thể KT, GS khi thực hiện nhiệm vụ phải thẩm tra, xác minh, phân tích, đánh giá, làm rõ kết quả đạt được, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại, vi phạm (nếu có); nguyên nhân của khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, vi phạm (nếu có) và kết luận đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ, kể cả nhiệm vụ cấp trên giao” (Quy định tại khoản 5, Điều 3).

Quy định 22 yêu cầu đối tượng KT, GS “không để lộ nội dung KT, GS cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết; không được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, thu phát sóng khi làm việc với chủ thể KT, GS” (Quy định tại khoản 6, Điều 3).

Về nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác KT, GS của cấp ủy, Quy định 22 bổ sung nội dung “lãnh đạo, chỉ đạo KT, GS tổ chức đảng, đảng viên chấp hành pháp luật của Nhà nước”. Quy định này nhằm thực hiện quan điểm “Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”. Lãnh đạo việc chấp hành của tổ chức đảng và đảng viên là trách nhiệm của các cấp ủy.

Nội dung KT, GS đối với đảng viên bổ sung về “tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên” (tại khoản 2.3.2 và khoản 3.3.2, Điều 4).

Bổ sung thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS, theo Quy định 30, nội dung KT của các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy giống nội dung KT của cấp ủy. Nay theo Quy định 22, nội dung KT “theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách và những nội dung do cấp ủy giao” (Quy định tại điểm 1.2, khoản 1, Điều 5). Như vậy, nội dung KT của các tổ chức này được xác định rõ so với trước đây.

(Còn tiếp)

 Hồ Tính Kiệp

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN