Một số điểm mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (tt)

29/11/2021 - 06:14

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu phát biểu nhân dịp Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đến chúc mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. Ảnh: Trần Diệp

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải Châu phát biểu nhân dịp Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đến chúc mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. Ảnh: Trần Diệp

Về công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp: nội dung GS đối với tổ chức đảng, bổ sung việc thực hiện các “kết luận, quyết định KT, GS và kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm” (quy định tại mục a, 3.1.1, điểm 3.1, khoản 3, Điều 8). Nội dung GS đảng viên: thay cụm từ “tập trung dân chủ” bằng cụm từ “tổ chức và hoạt động của Đảng”, bổ sung cụm từ “tư tưởng chính trị” và trách nhiệm nêu gương theo quy định của Đảng”.

Bổ sung thẩm quyền cho UBKT cấp trên “chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới về công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng” (tại mục a, điểm 1.3, khoản 1, Điều 8). Theo Quy định 30, UBKT các cấp chỉ có thẩm quyền chỉ đạo UBKT cấp dưới về nội dung trên. Khi thực hiện nhiệm vụ KT, GS, UBKT được “yêu cầu, kiến nghị tổ chức đảng, cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thu hồi các văn bản trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước” (quy định tại mục c, điểm 3.2.7, khoản 3, Điều 8).

Bổ sung nhiệm vụ và thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao trong công tác phòng chống vi phạm pháp luật “UBKT phải KT, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án do cơ quan chức năng thụ lý”. “Trong quá trình KT, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xử lý, thi hành án các vụ án, nếu phát hiện vi phạm liên quan đến đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý thì chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến UBKT cùng cấp để KT, xử lý theo đúng quy định của Đảng” (quy định tại điểm 4.6, khoản 4, Điều 8).

Bổ sung thêm nội dung “chỉ đạo, hướng dẫn, KT, GS của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới”. Thực tế thời gian qua đã xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo và cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, khởi tố, truy tố. Quy định mới thể hiện rõ quan điểm, tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt của Đảng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thời gian tới cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa UBKT các cấp và các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Về nguyên tắc thi hành kỷ luật trong Đảng, Quy định 22 có một số điểm mới, trong đó có tính đột phá về thẩm quyền thi hành kỷ luật của ban thường vụ (BTV) đảng ủy cơ sở và UBKT các cấp mà trước đây chưa có.

Về thi hành kỷ luật trong Đảng, bổ sung quy định rõ hơn về xử lý đảng viên dự bị và liên quan đến việc công nhận chính thức, cụ thể: “Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo, khi hết thời hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức” (quy định tại khoản 10, Điều 9).

Quy định thêm trách nhiệm của cá nhân có liên quan khi kỷ luật tổ chức đảng: “Khi kỷ luật một tổ chức đảng phải xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với những đảng viên vi phạm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng” (quy định tại khoản 11, Điều 9).

Về thẩm quyền thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, bổ sung 2 tổ chức là BTV đảng ủy và UBKT đảng ủy cơ sở. Cụ thể đối với đảng viên: “BTV đảng ủy cơ sở quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ, kể cả đảng viên là cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý nhưng không phải cấp ủy viên cùng cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý” (quy định tại điểm 1.3, khoản 1, Điều 11); “UBKT đảng ủy cơ sở quyết định hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ (kể cả cấp ủy viên chi bộ, cấp ủy viên đảng ủy bộ phận, chi bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp)” (quy định tại điểm 2.1, khoản 2, Điều 11).

Đối với tổ chức đảng: “BTV cấp ủy từ cấp cơ sở trở lên có quyền kỷ luật tổ chức đảng cấp dưới theo quy định” (quy định tại khoản 1, Điều 12); “UBKT các cấp quyết định hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy cấp dưới” (quy định tại khoản 2, Điều 12).

Về thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm pháp luật bổ sung quy định: Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam hoặc “do cơ quan thanh tra, kiểm toán cung cấp nội dung vi phạm pháp luật thì tổ chức đảng có thẩm quyền chủ động, kịp thời KT, kết luận và xem xét xử lý kỷ luật, không chờ kết luận hoặc tuyên án của tòa án hoặc kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán” (quy định tại khoản 2, Điều 17).

Về hiệu lực quyết định kỷ luật: “Trường hợp quyết định thay đổi hình thức kỷ luật thì thời hạn chấp hành kỷ luật được tính từ ngày quyết định kỷ luật đầu tiên có hiệu lực”.

Quy định 22 bổ sung thẩm quyền giải quyết tố cáo cho cấp ủy, BTV cấp ủy và chi bộ có nhiệm vụ giải quyết tố cáo đối với đảng viên thuộc phạm vi quản lý (quy định tại khoản 1, Điều 19)  và “trường hợp đảng viên là cấp ủy viên hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý đã nghỉ hưu, nếu bị tố cáo vi phạm khi đang công tác thì thẩm quyền giải quyết tố cáo được thực hiện như đang đương chức” (quy định tại khoản 2, Điều 19). Quy định 30 chỉ quy định nhiệm vụ giải quyết tố cáo cho UBKT các cấp và không quy định giải quyết tố cáo đảng viên đã nghỉ hưu nếu tố cáo vi phạm khi đang công tác.

Về thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa kỷ luật bổ sung cấp ủy, BTV cấp ủy và UBKT đảng ủy cơ sở, cụ thể: “UBKT đảng ủy, BTV đảng ủy hoặc đảng ủy từ cấp cơ sở trở lên có thẩm quyền chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đối với đảng viên, tổ chức đảng do tổ chức đảng cấp dưới quyết định” (quy định tại Điều 25).

Ngoài các nội dung bổ sung nêu trên, Quy định 22 còn thống nhất, quy định cụ thể thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo, đình chỉ sinh hoạt đảng, thời gian gia hạn giải quyết khiếu nại để tránh tình trạng cấp ủy, tổ chức đảng kéo dài việc giải quyết như trước đây. Trong tổ chức thực hiện, Ban Bí thư hướng dẫn thực hiện Quy định 22; điều chỉnh một số nội dung câu, từ để tránh trùng lặp và phù hợp với quy định mới của Đảng. 

 Đây là văn bản quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tổ chức thực hiện theo Điều lệ Đảng về công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng trong thời gian tới.

Hồ Tính Kiệp

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN