Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính

03/12/2021 - 06:01

BDK - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc năm 2021, những nhiệm vụ và giải pháp mà các ngành, các cấp đã tập trung thực hiện để hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính (CCHC) của năm đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà. Để vững tin bước sang năm 2022 với những khởi đầu tốt đẹp thì công tác CCHC trên địa bàn tỉnh cần phải có những giải pháp đồng bộ và hiệu quả.

Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đúng thời gian.

Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đúng thời gian.

Cụ thể là tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh CCHC, tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Đề án của Tỉnh ủy về CCHC giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch của UBND tỉnh về CCHC giai đoạn 2021 - 2025 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, doanh nghiệp đối với công tác CCHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động, chỉ đạo, điều hành và là nhiệm vụ chính trị cần phải triển khai thực hiện tại các cấp, các ngành. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về mục tiêu, nhiệm vụ CCHC tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và toàn xã hội để tạo động lực và sự đồng thuận trong thực hiện CCHC.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc và sự chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cơ sở. Người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tăng cường chỉ đạo, điều hành, chịu trách nhiệm về kết quả CCHC trước cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân.

Tiếp tục nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện chặt chẽ quy trình ban hành văn bản và tiến hành rà soát thường xuyên để kịp thời hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp nhằm kịp thời điều chỉnh các quan hệ kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước tại tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cung ứng dịch vụ công của bộ máy hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Cải cách, đơn giản hóa các TTHC, nhất là TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC của các cơ quan nhà nước, kiến nghị bãi bỏ các TTHC đang gây trở ngại cho phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đúng thời gian, thực hiện xin lỗi đối với những trường hợp chậm, trễ. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC.

Thực hiện tốt việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương và Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế.

Tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Việc chuyển đổi số và triển khai xây dựng chính quyền điện tử gắn kết chặt chẽ với CCHC, đặc biệt là cải cách TTHC nhằm tăng cường tính hiệu quả, bền vững. Đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước: nâng cao tỷ lệ gửi, nhận văn bản dưới dạng điện tử; hồ sơ giải quyết TTHC mức độ 3, 4; trả kết quả qua bưu chính công ích, sử dụng chữ ký số...

Tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị. Sử dụng hiệu quả Chỉ số CCHC (Par Index) trong theo dõi, đánh giá. Triển khai việc khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm mục tiêu phục vụ của các cơ quan.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN