Một số vấn đề qua 3 năm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Thị xã

11/03/2009 - 10:50

Để thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa VII) và Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa VIII) về xây dựng đô thị, đòi hỏi hệ thống chính trị của Thị xã mà quan trọng là tổ chức Đảng ở cơ sở phải được củng cố, nâng chất. Do đó, trong 3 năm qua (2006, 2007, 2008) Ban Thường vụ Thị xã ủy đã tập trung xuyên suốt cho công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên.

Kết quả, số lượng, chất lượng hoạt động của cơ sở Đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Thị xã thường xuyên được củng cố và từng bước nâng lên. Năm 2006 có 42/51 cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (tỷ lệ 82,35%) trong đó có 14 cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2007, 50/52 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (tỷ lệ 96,15%) trong đó có 18 cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Năm 2008, 42/51 tổ chức cơ sở Đảgn trong sạch vững mạnh (đạt 82,35%) trong đó có 16 cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Nếu tính liên tục 3 năm (2006-2007) có 26 cơ sở Đảng giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh và 12 cơ sở Đảng từ hoàn thành nhiệm vụ đã chuyển lên trong sạch vững mạnh. Ban Thường vụ Thị xã ủy đang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 7 cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu liên tục 3 năm. Về đảng viên, trong 3 năm qua, đảng số của Đảng bộ Thị xã từ 3.227 đảng viên đã tăng lên 3.653 đảng viên (tăng 426 đảng viên là các đồng chí trẻ, trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức khá). Cùng với số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên cũng được củng cố, nâng lên. Năm 2006 có 1.662 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2007 có 2.009 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2008, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương có sự thay đổi trong việc phân loại đảng viên, quan phân tích chất lượng có 364 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 2.106 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thị xã ủy đã tặng giấy khen cho 162 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục 3 năm 2006-2008.

Nhìn chung các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Thị xã trong 3 năm qua đã thực hiện đúng điều lệ cũng như qui chế làm việc, các qui định, nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng. Họp đảng bộ, đảng ủy, chi ủy được tiến hành lệ kỳ và đột xuất với chất lượng từng bước được nâng lên trong đó nội dung chủ yếu là kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đề ra và quyết định các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới được sâu sát, cụ thể và rõ ràng hơn, xác định đúng các công tác trọng tâm cần thực hiện và chỉ rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Đảng ủy, chi ủy cơ sở còn làm tốt công tác cán bộ của hệ thống chính trị, nổi lên là đưa đi học tập bồi dưỡng trình độ chính trị, nghiệp vụ và thường xuyên xem xét bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ có hiệu quả hơn. Trong 3 năm qua, 18 đảng bộ cơ sở đã chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuo cũng như đại hội mặt trận và các đoàn thể xã, phường đạt yêu cầu về văn kiện và nhân sự. Các cơ sở Đảng thực hiện công tác tự phê bình và phê bình gắn với công tác kiểm tra đảng viên, cấp ủy viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong giữ gìn phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm, trong đó nổi lên là các đợt tập trung học các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và đặc biệt là tiến hành cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được nhiều kết quả. Nội dung công tác chính trị tư tưởng bám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương như huy động vốn xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, giải quyết ô nhiễm môi trường, đền bù giải tỏa, xây dựng ấp, khu phố, xã, phường văn hóa… Công tác kiểm tra và giám sát ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở được tiến hành đi dần vào nề nếp; bước đầu khắc phục được sự lúng túng trong công tác giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở đã kịp thời phát hiện các sai phạm để ngăn chặn và xử lý đồng thời còn cho thấy tác dụng giáo dục chung cho đội ngũ cán bộ đảng viên giữ gìn kỹ luật của Đảng.

Các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Thị xã đã có bước trưởng thành trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị với nhiệm vụ nặng nề đặt ra trong giai đoạn nâng cấp đô thị và thực hiện vai trò, vị trí là địa bàn trung tâm của tỉnh, trong 3 năm qua công tác xây dựng và quản lý đô thị, đền bù giải tỏa, bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh trật tự… đã được tiến hành rộng khắp với các phong trào hành động cách mạng của nhân dân và sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp tại cơ sở.

Tuy đạt được nhiều kết quả nhưng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên của Đảng bộ Thị xã vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Bên cạnh các cơ sở Đảng phấn đấu chuyển lên hoặc giữ vững trong sạch vững mạnh thì vẫn còn 6 cơ sở chuyển biến chậm và có 4 cơ sở Đảng có chiều hướng giảm sút. Biểu hiện đáng quan tâm ở những cơ sở Đảng chuyển biến chậm trước hết ở nề nếp sinh hoạt Đảng, công tác tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ thực hiện không tốt. Từ đó dẫn đến tình trạng đoàn kết nội bộ có vấn đề; công tác cán bộ rất khó khăn do nội bộ thiếu thống nhất; đảng viên, cán bộ (kể cả cán bộ chủ chốt ở cơ sở) sai phạm nghị quyết đề ra và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đạt kết quả thấp. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do bản thân của các cơ sở Đảng này thiếu nổ lực phấn đấu, trong đó vị trí chi phối nhiều là từng thành viên cũng như tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cơ sở Đảng có biểu hiện sa sút. Từ đó buông bỏ nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng, lỏng lẽo trong quản lý cán bộ đảng viên và thiếu quyết tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tư tưởng trông chờ ỷ lại cũng như phương pháp làm việc thiếu năng động cũng tạo sức ỳ trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Nguyên nhân của các yếu kém ở cơ sở Đảng còn do sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thị xã ủy có phần hạn chế trong việc kịp thời nắm bắt diễn biến, sâu sát với tình hình ở cơ sở, chậm trễ chỉ đạo hướng dẫn tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan cấp Thị xã với xã, phường chưa tốt.

Trong 3 năm (từ 2009 đến 2011), trong đó trước mắt là từ nay đến cuối nhiệm kỳ (2010) công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Thị xã phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và tập trung hơn. Trước hết là chuẩn bị một cách chủ động về nhân sự cho cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015 đạt các yêu cầu đề ra. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng (sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, chi ủy, đảng ủy). Đảng ủy, chi ủy, chi bộ phải quản lý tốt hơn cán bộ đảng viên nhất là đối với đảng viên mới kết nạp, đảng viên cán bọ có biểu hiện sai phạm và cán bộ đảng viên làm việc ở môi trường dễ dẫn đến vi phạm. Công tác tự phê bình và phê bình phải chọn đúng các đối tượng, nâng cao trách nhiệm đóng góp, xây dựng của các đảng viên trong chi bộ, và thường xuyên theo dõi việc phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm sau tự phê bình, phê bình. Công tác chính trị tư tưởng phải đổi mới cách học tập nghị quyết với yêu cầu là hiệu quả từ nhận thức đến hành động phải được nâng lên. Phải kịp thời và sâu sát nắm diễn biến tư tưởng cán bộ đảng viên và dư luận xã hội để chấn chỉnh. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, chặt chẽ theo đúng các qui định. Công tác xây dựng cơ sở Đảng phải được thể hiện bằng kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, trong đó tập trung các yêu càu chủ yếu là xây dựng và quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và bảo vệ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội.

Hà Thanh Niên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN