MTTQ tỉnh triển khai Đề án “Đoàn kết sáng tạo”

30/09/2018 - 19:44

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh.

Mục đích nhằm kết nối thúc đẩy các phong trào thi đua có tính sáng tạo hiện có của các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh, phát huy khả năng tư duy sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành sáng kiến, ý tưởng mới trên các lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế - xã hội, trong xu thế hội nhập quốc tế. Thông qua phong trào nhằm xây dựng cơ sở bền vững cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực.

Việc triển khai phong trào phải đảm bảo tính đồng bộ, rộng khắp, thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân; gắn với cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị để khuyến khích tư duy sáng tạo của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân. Kịp thời ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua sáng tạo, đổi mới trong lao động sản xuất, kinh doanh, công tác và học tập.

H.Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN