Nắm vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo

24/05/2022 - 16:25

BDK.VN - Sáng 24-5-2022, đoàn kiểm tra 374 của Tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy Chợ Lách.

Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, huyện Chợ Lách đạt nhiều kết quả, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cấp ủy đảng, trong cán bộ, đảng viên. Ý thức học tập, thái độ làm việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên, xác định rõ trách nhiệm, có sự cam kết và nỗ lực phấn đấu thực hiện.

Bí thư Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Công tác đánh giá, cán bộ về đảng viên và tổ chức đảng được tổ chức thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và kịp thời xử lý những đảng viên, tổ chức đảng có vi phạm. Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện đã xử lý kỷ luật 7 đảng viên.

Từ đầu năm 2022 đến nay, các chỉ tiêu xây dựng Đảng cơ bản bảo đảm tiến độ, phát triển đảng viên mới 35/70 đạt 50%; chỉ đạo triển khai 2/2 chuyên đề kiểm tra, 1/3 chuyên đề giám sát. Có 5 chi bộ đã được thẩm định chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều tăng so với cùng kỳ, chỉ tiêu văn hóa -  xã hội, quốc phòng an ninh có nhiều chuyển biến tích cực.

Thành viên đoàn kiểm tra đặt nhiều vấn đề về tình hình diễn biến tư tưởng trong nội bộ, tổ chức đảng; cách thực hiện thi đua “Đồng khởi mới”; nội dung thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy; vai trò nêu gương của Đảng ủy,…

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy trong triển khai quyết liệt các kết luận, nghị quyết của cấp trên trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Nội dung kiểm điểm có bám sát đề cương, nghiêm túc và trách nhiệm.

Qua buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền phổ biến thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đổi mới nâng cao chất lượng công tác chính trị, thực hiện tự phê bình và phê bình, xây dựng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kịp thời lãnh đạo toàn diện và kiện toàn, sắp xếp, bố trí quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng quy định, quy trình, thời gian. Tập trung lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉnh đốn đảng,… Nắm vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân với cơ sở.

Tập trung thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo phương châm xây dựng điển hình, học tập điển hình và vượt qua điển hình. Lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện có kết quả các đề án xây dựng huyện thành Trung tâm cây giống - hoa kiểng quy mô quốc gia; tập trung xây dựng hoàn thành Đề án Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; phát triển du lịch huyện và xây dựng Làng Văn hóa du lịch Chợ Lách.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN