Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

20/07/2015 - 08:03

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Giồng Trôm, trong nhiệm kỳ 2010-2015, công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ huyện đạt kết quả tích cực.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy cơ sở kiểm tra 293 chi bộ và 209 đảng ủy viên, 395 chi ủy viên, 5.817 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Huyện ủy tiến hành giám sát 16 chuyên đề (16 đảng ủy), 22 cá nhân (22 đảng ủy viên). Cấp ủy cơ sở giám sát 193 tổ chức (chi bộ), 14 đảng ủy viên, 223 chi ủy viên. Chi bộ trực thuộc Huyện ủy giám sát 48 đảng viên. Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Kết quả, các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện khá tốt các nội dung giám sát; không có trường hợp khuyết điểm vi phạm đến mức phải kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, các cấp ủy thực hiện giám sát thường xuyên đối với 309 tổ chức đảng cấp dưới và 1 huyện ủy viên, 228 đảng ủy viên, 944 chi ủy viên. Quá trình tổ chức giám sát chuyên đề, UBKT các cấp cơ bản tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình. Sau các cuộc giám sát đã kịp thời rút kinh nghiệm bổ sung phương pháp cho phù hợp, chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng lên. Kết quả giám sát đã phát hiện chỉ ra thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, nhắc nhở, yêu cầu sửa chữa, khắc phục.

Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp chú trọng công tác tiếp nhận, xử lý; xem xét giải quyết dứt điểm các đơn thư tố cáo theo quy định, góp phần tích cực vào việc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Nhiệm kỳ 2010-2015, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 2 huyện ủy viên, 25 đảng ủy viên, 21 chi ủy viên, 96 đảng viên, giảm 13 đảng viên so với nhiệm kỳ trước. Trong đó, xử lý bằng hình thức kỷ luật khiển trách 77, cảnh cáo 48, cách chức 8, khai trừ 11.

Có thể nói, những kết quả trên đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đồng thời giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Hoàng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN