Nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị trong lực lượng vũ trang

21/09/2012 - 08:11

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh luôn xác định giáo dục chính trị là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng, văn hóa, một nội dung cơ bản của công tác Đảng, công tác chính trị và là khâu căn bản, có ý nghĩa quyết định đến việc hình thành nhân cách quân nhân, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Cùng với việc giáo dục, động viên tinh thần tích cực, tự giác trong học tập của CBCS, Đảng ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, bởi đây là lực lượng trực tiếp giáo dục nâng cao trình độ nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Từ đó, xây dựng những phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho quân nhân như: bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu quê hương, đất nước, yêu chủ nghĩa xã hội; nâng cao cảnh giác cách mạng, chủ động, nhạy bén, kiên quyết tiến công địch trên trận địa chính trị tư tưởng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 18 đồng chí cán bộ giảng dạy chính trị cho các đối tượng là lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ ở các đơn vị và hàng trăm đồng chí cán bộ giảng dạy chính trị cho các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng. Chỉ tính riêng 9 tháng qua, cấp tỉnh tổ chức 11 kỳ thông báo chính trị, thời sự cho 4.113 lượt CBCS; cấp huyện tổ chức 9 kỳ, có hơn 2.300 lượt lực lượng tham gia học (quân số tham gia đạt từ 98-100%). Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, cử những đồng chí cán bộ có năng lực và khả năng sư phạm tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức. Hàng năm, trước khi huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ dân quân tự vệ, trong đó có các đồng chí chính trị viên xã, phường, thị trấn về nội dung, tổ chức, phương pháp giáo dục, quy cách soạn bài giảng chính trị; kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện của các đơn vị, thông qua bài giảng bảo đảm nghiêm túc, theo đúng sự phân cấp.

Năm 2012, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy giỏi ở các cấp; cấp huyện, thành phố quân số tham gia thi đạt trên 95%. Riêng cấp Bộ CHQS tỉnh, có 31 đồng chí tham gia dự thi, kết quả có 100% thí sinh đạt khá, giỏi (trong đó Ban tổ chức khen thưởng 1 đồng chí đoạt giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích). Nhờ vậy, phương pháp tổ chức và trình độ sư phạm của đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Qua kiểm tra của Quân khu 9 và Bộ CHQS tỉnh hàng năm, nền nếp, chế độ công tác giáo dục chính trị được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả cao. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị các đối tượng, có 100% đạt yêu cầu; lực lượng thường trực có trên 90% đạt khá giỏi; lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên có trên 70% đạt khá, giỏi. Quân khu kiểm tra công tác giáo dục chính trị, giáo dục quốc phòng của tỉnh đều đạt kết quả giỏi. Kết quả này đã góp phần tích cực vào việc xây dựng LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị về số lượng, chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức sâu sắc và kiên định với Chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; có phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, thực sự gương mẫu trong lời nói và trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, gắn với việc tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, nhất là trước khi bước vào các giai đoạn huấn luyện, chú trọng tới những đồng chí cán bộ mới đảm nhiệm giảng dạy chính trị, tạo điều kiện để cán bộ tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ, có phương pháp giảng dạy khoa học, phù hợp với nhận thức của từng đối tượng. Kết hợp chặt chẽ giữa hình thức học tập chính trị với các hình thức giáo dục khác như: sinh hoạt chính trị - tư tưởng, nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, thông báo thời sự và sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần trong toàn LLVT.

QUANG TRƯỜNG

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Tài liệu giáo dục Twinkl