Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

29/12/2021 - 06:01

BDK - Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), thi hành kỷ luật trong đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Từ đó, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực; kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 5 (tháng 11-2021) của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Q. Hùng

Quang cảnh Kỳ họp thứ 5 (tháng 11-2021) của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ảnh: Q. Hùng

Bên cạnh đó còn một số nơi năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên chưa cao; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình chưa thường xuyên; vai trò phối hợp tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo KT, GS chưa đạt yêu cầu. Có 730 đảng viên vi phạm kỷ luật, trong đó cấp ủy viên 25,6%. Nội dung vi phạm nhiều nhất là thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý 23,9%; vai trò nêu gương, phẩm chất đạo đức, lối sống 20,9%... Những hạn chế, khuyết điểm trên chủ yếu là do trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu chưa được đề cao; ý thức tổ chức kỷ luật của một số đảng viên còn hạn chế, thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, cố ý làm sai hoặc nhận thức chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa đúng, dẫn đến sai phạm.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS, trong thời gian tới, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp, các tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy và cán bộ, đảng viên về công tác KT, GS. Triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp mình; đồng thời rà soát bổ sung, điều chỉnh các văn bản liên quan ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cải tiến, đổi mới phương pháp, quy trình, kỹ năng công tác KT, GS bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, thận trọng, chặt chẽ, khả thi. Trong đó, tập trung nhiệm vụ, giải pháp chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT, GS. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác KT, GS. Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ công tác KT, GS; tập trung KT, GS các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng KT, GS vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, những nơi dễ xảy ra vi phạm, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời phát hiện ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng.

Kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác KT, GS của Đảng với GS, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan bảo vệ pháp luật. Tăng cường phối hợp giữa KT, GS của Đảng với GS, thanh tra của Nhà nước và GS của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội để tăng cường sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả KT, GS, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí, không hiệu quả. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, báo chí trong phòng chống tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm kịp thời, đúng quy định, tránh gây phiền hà đối với người dân.

Tăng cường công tác KT, GS của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tập trung KT, GS công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Phát huy vai trò GS, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác KT, GS của Đảng.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đảng bộ, trước hết trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội về công tác KT, GS. Cấp ủy, UBKT các cấp phải đẩy mạnh công tác KT, GS với tinh thần quyết liệt, quyết tâm, nỗ lực để góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm”. Xử lý nghiêm minh, kịp thời những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân.

Một số kinh nghiệm được rút ra

Ở đâu trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy, thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác KT, GS một cách chủ động, thường xuyên, liên tục theo tinh thần “lãnh đạo mà không KT thì coi như không lãnh đạo” thì ở đó vai trò, trách nhiệm của UBKT được phát huy, hoạt động KT, GS được đẩy mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, cán bộ, đảng viên ít vi phạm, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Xác định phương hướng, nhiệm vụ KT, GS phải bảo đảm thiết thực, toàn diện, đồng bộ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

 Phải chủ động, kịp thời, thận trọng, chặt chẽ trong KT khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm; kết luận KT rõ ràng, chính xác, khách quan, rõ đến đâu kết luận đến đó; việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, song phải trên tinh thần nhân văn, thuyết phục.

Hồ Tính Kiệp

Phó chủ nhiệm Thường trực  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN