Nét đẹp của truyền thống văn hóa gia đình Việt Nam

25/09/2009 - 09:45

Gia đình Việt Nam xuất phát từ truyền thống đạo lý mấy ngàn năm trước và tồn tại cho đến nay. Trong thời kỳ kháng chiến, các bà mẹ không ngại hy sinh, nén lòng lần lượt tiễn chồng và con lên đường đấu tranh giành độc lập, nhiều gia đình sẵn sàng hy sinh, chiến đấu với kẻ thù để nuôi dưỡng che giấu, bảo vệ cán bộ đi làm cách mạng.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, vấn đề gia đình ngày càng được đặt nặng hơn khi Bác Hồ nhận định rõ: Việc xây dựng một quốc gia mới độc lập, dân chủ, vững mạnh thì phải bắt đầu từ việc xây dựng một nền móng vững chắc là “gia đình”. Chúng ta cần phải xây dựng gia đình no ấm về vật chất và lành mạnh về tinh thần, có nếp sống mới, loại bỏ những hạn chế, tiêu cực và đoàn kết, gắn bó cùng nhau tiến bộ. Quan điểm của Người về gia đình trong chế độ mới là không tách rời việc kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của các gia đình Việt Nam đã được xây dựng, bồi đắp từ xa xưa.

Ngày nay, gia đình luôn thực hiện một cách hài hòa bốn chức năng cơ bản: kinh tế, giáo dục, thỏa mãn nhu cầu tinh thần tình cảm và sinh sản. Mục đích cốt lõi của việc xây dựng gia đình không chỉ là có được những gia đình hạnh phúc, đời sống yên ấm, nuôi dạy con tốt mà còn phát triển bền vững và lâu dài. Chúng ta đã biết gia đình chính là nền tảng của xã hội. Gia đình còn là tổ ấm của mỗi người, là môi trường văn hóa lành mạnh được tạo đựng trên cơ sở tình yêu thương của những người ruột thịt trong gia đình và đó cũng là yếu tố quyết định sự hình thành; phát triển nhân cách tốt đẹp cho trẻ em.

Gia đình thực sự đóng vai trò nòng cốt và chủ lực, là vấn đề cơ bản làm nền tảng vừa giúp sức hoàn thành được mục tiêu dân số và trẻ em. Trong thời kỳ mở cửa hội nhập, Việt Nam đã và đang từng bước tham gia vào quá trình toàn cầu hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta tiếp thu những tinh hoa của nền văn hóa thế giới và xã hội ngày càng có những chuyển biến rõ rệt. Từ đó, cũng nảy sinh hàng loạt những vấn đề thách thức lớn đối với gia đình Việt Nam. Từng gia đình phải hết sức gìn giữ, chắt chiu nguồn hạnh phúc để mỗi ngôi nhà thật sự là tổ ấm bền vững của mỗi thành viên.

Tuyết Anh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN