Nét mới của ngành giáo dục Thạnh Phú

05/07/2013 - 07:55

Trên cơ sở xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, hàng năm ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện đều phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn để thu hút nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGV-NV) tham gia.

Các cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”… đã tạo chuyển biến về nhận thức của CBGV toàn ngành. Các cuộc vận động đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nề nếp, kỷ luật, chấp hành nội quy, quy định về dạy thêm, học thêm, giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống của giáo viên, học sinh, bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản nhà trường. Hội đồng giáo dục các cấp quan tâm việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và ngày càng xuất hiện nhiều giáo viên gương mẫu, có trách nhiệm. Các đơn vị, trường học đều có tủ sách pháp luật hoặc góc trưng bày sách pháp luật, báo chí để tạo điều kiện cho CBGV-NV nắm bắt, cập nhật thông tin. CBGV quan tâm học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề.

Từ năm học 2007-2008 đến nay, có 1.250 lượt CBGV tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn, chính trị, quản lý giáo dục, ngoại ngữ, tin học. Ý thức tự học của CBGV đã góp phần nâng cao chất lượng giờ dạy và hiệu quả quản lý. Nhiều trường học đã tổ chức các lớp tin học giúp giáo viên biết tự thiết kế giáo án điện tử phục vụ việc giảng dạy, trao đổi thông tin qua email và tìm kiếm tư liệu giảng dạy qua mạng internet. Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với nhà trường giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác chăm sóc và giáo dục học sinh, vận động cha mẹ học sinh tham gia xây dựng gia đình văn hóa. Đồng thời, Ban đại diện cha mẹ học sinh còn phối hợp với chính quyền địa phương tác động các ngành, đoàn thể ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực, hạn chế xâm nhập vào nhà trường. Kết quả huy động 5 năm qua, các nguồn lực xã hội đã đóng góp tham gia xây dựng và phát triển giáo dục gần 9,5 tỷ đồng.

 Đội ngũ cán bộ, nhà giáo trong ngành tích cực tham gia các phong trào thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội lớn và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành. Hàng năm, ngành GD&ĐT huyện đều phối hợp xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới GD&ĐT. Đông đảo CBGV tham gia đăng ký các danh hiệu thi đua, viết sáng kiến kinh nghiệm, tự làm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tân - Trưởng phòng GD&ĐT, ngành GD&ĐT huyện Thạnh Phú vẫn còn những hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Một số đoàn thể trực thuộc, cán bộ lãnh đạo còn kiêm nhiệm, năng lực hạn chế nên việc triển khai các chương trình, hoạt động đạt hiệu quả chưa cao. Còn trường hợp CBGV chưa thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ quan trong việc chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Một bộ phận CBGV chưa tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nên chưa theo kịp yêu cầu và đổi mới của ngành. Cũng theo ông Tân, trước yêu cầu đổi mới và đòi hỏi của ngành,  Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Phú sẽ phối hợp cùng các đoàn thể, trực tiếp là Công đoàn giáo dục huyện thường xuyên đổi mới phương pháp và nội dung hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi CBGV nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo. Huyện quan tâm nhân rộng tấm gương CBGV gương mẫu tự học tập nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn, chấp hành nghiêm quy định của ngành, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có 49 đồ dùng dạy học tự làm dự thi cấp huyện  trong đó 7 sản phẩm được chọn dự thi cấp tỉnh (1 đoạt giải A, 2 giải B, 2 khuyến khích). 5 thiết kế giáo án dự thi cấp tỉnh, kết quả: 1 đoạt giải B và 1 khuyến khích. 105 CBGV-NV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1.681 sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN