Ngành Tuyên giáo góp phần xây dựng, phát triển tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh

30/07/2021 - 19:02

BDK.VN - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2021), sáng ngày 30-7-2021, Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đã có buổi họp mặt nội bộ với các đồng chí trong Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng, định hướng những nhiệm vụ, trọng tâm sắp tới và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả các đồng chí đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo tỉnh nhà. Báo Đồng Khởi xin giới thiệu nội dung quan trọng của bài phát biểu này.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi họp mặt Uỷ viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi họp mặt

Lịch sử Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng gắn liền với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng cứu nước của các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, mà sự kiện tạo ra bước ngoặt căn bản trong việc hình thành con đường cứu nước của dân tộc là khi Người đọc được Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng 7-1920.

Những nỗ lực của Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ cách mạng tiền bối trong việc truyền bá hệ tư tưởng Mác xít và tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, xây dựng lực lượng,…  đã góp phần tích cực làm nên sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, đó là thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.

Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng.

Đặc biệt, ngày 1-8-1930, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1-8”. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu giữ đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”. Ngay sau khi phát hành, tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, ngày 1-8 trở thành một mốc son lịch sử, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

Đánh giá cao sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Ngày 1-8-1930 được chọn là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cứu nước vào Việt Nam.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, công tác tuyên giáo luôn là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, gắn liền với quá trình xây dựng, trưởng thành của Đảng và cuộc đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh của nhân dân ta. Vì vậy, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo trên khắp các lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo,… bảo đảm chủ động, nhạy bén, thiết thực và hiệu quả. Trong những năm qua, công tác tuyên giáo của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng quê hương Bến Tre.

Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của các đồng chí cán bộ làm công tác tuyên giáo tỉnh nhà.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu: “Phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030”; đồng thời, tỉnh đang xây dựng, thực hiện Đề án tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, qua đó, thể hiện quyết tâm và khát vọng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, đề nghị ngành tuyên giáo không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, các văn bản cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới"; căn cứ chủ trương, đường lối, chỉ đạo của các cấp ủy đề ra chương trình, kế hoạch thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đồng bộ nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tế khách quan, quan tâm phát hiện những điểm mới trong thực tiễn đời sống xã hội để tham mưu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả để từng cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đúng, hiểu sâu, từ đó, đồng thuận và tích cực hành động thực hiện, nhất là trong thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; đồng thời quan tâm đo lường sự hài lòng trong nhân dân gắn với nắm dư luận xã hội, đặc biệt là những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân còn băn khoăn, ý kiến trái chiều, vấn đề nổi cộm, bức xúc để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết,...

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, đề nghị  ngành Tuyên giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tăng cường khối đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân để sớm ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, trong đó, tập trung truyên truyền, vận động thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các biện pháp khẩn cấp, hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng trong ứng phó dịch Covid-19; tuyên truyền những mô hình hay, gương người tốt, việc tốt, hình ảnh đẹp trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là những lực lượng tuyến đầu, những người dân tự giác, trách nhiệm thực hiện và hỗ trợ các ngành chức năng phòng, chống dịch Covid-19; kiên quyết đấu tranh với các hành vi lan truyền các thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 nhằm phá hoại, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,...

Cuối cùng, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, một lần nữa tôi xin chúc toàn thể cán bộ tuyên giáo tỉnh nhà dồi dào sức khỏe, dồi dào nghị lực, dồi dào niềm tin, luôn giữ vững truyền thống và phát huy tốt trí tuệ, tâm huyết, sức sáng tạo để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, phát triển tỉnh Bến Tre ngày càng giàu mạnh.

                             Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN