Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1/2008

05/02/2008 - 19:17

Ngày 4/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết (số 05/2008/NQ-CP) phiên họp thường kỳ của Chính phủ ngày 30/1/2008. Tại phiên họp này, Chính phủ đã thảo luận và quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình dự thảo Luật Đa dạng sinh học; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Luật.
Chính phủ cơ bản nhất trí nội dung dự thảo Luật Đa dạng sinh học.
Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chỉnh phủ, hoàn chỉnh dự thảo Luật. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật này.

2. Chính phủ nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Dân sự (phần liên quan đến lãi suất huy động và cho vay vốn của các tổ chức tín dụng).

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Luật và gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Công an trình dự thảo Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Pháp lệnh.
Chính phủ nhất trí thông qua dự thảo Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo Pháp lệnh. Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Pháp lệnh này.

4. Chính phủ nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải báo cáo Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ. Việc thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đã nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cấp, các ngành; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và toàn xã hội. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông được thực hi

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN