Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy đi vào cuộc sống

07/02/2020 - 07:18

BDK - Thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 12-4-2016, Tỉnh ủy đã ban hành NQ số 02 về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. NQ nêu rõ 4 quan điểm, 8 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ và những năm tiếp sau. Qua 4 năm triển khai thực hiện, NQ đã thật sự đi vào cuộc sống.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao chứng nhận cho các bí thư chi bộ tiêu biểu. Ảnh: T. Huyền

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao chứng nhận cho các bí thư chi bộ tiêu biểu. Ảnh: T. Huyền

Tạo sự chuyển biến tích cực

Kết quả nổi bật là từng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thể hiện quyết tâm cao trong việc đổi mới cách nghĩ, cách làm trên tinh thần tiến công, năng động, sáng tạo, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động; tự giác xây dựng và thể hiện rõ tư tưởng tích cực, tiến công, tinh thần trách nhiệm; tư tưởng ngại khó, thiếu trách nhiệm, bảo thủ, an phận được khắc phục.

Việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được thực hiện gắn với việc học và làm theo Bác. Từng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc soi rọi, tự tu sửa, xây dựng chương trình hành động, đăng ký khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm hàng năm. Nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã có quyết tâm đổi mới phong cách, phương pháp làm việc, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc duy trì chế độ kiểm tra, giám sát thường xuyên đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, sự năng động, sáng tạo, tiến công của cán bộ, đảng viên được nâng lên và lan tỏa rộng khắp trong hệ thống chính trị.

Triển khai thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị theo NQ số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức và tinh giản biên chế đạt kết quả khá tốt. Chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị được nâng lên, dân chủ trong sinh hoạt đảng được mở rộng, thực hiện tự phê bình và phê bình tốt hơn. Các giải pháp xây dựng chi bộ ấp, khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng hiệu quả, thiết thực. Thực hiện tốt các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong thực hiện chức trách được giao. Qua đó, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm hàng năm. Năm 2016, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 183 đảng viên, giảm 13,3%; năm 2017 thi hành kỷ luật 155 đảng viên, giảm 14,4%; năm 2018 thi hành kỷ luật 135 đảng viên, giảm 13%.

Công tác tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tính thuyết phục, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là bí thư cấp ủy thể hiện vai trò trách nhiệm và quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Ý thức tự giáo dục, rèn luyện, tự làm công tác tư tưởng được nâng lên. Việc quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết của cấp trên, cùng cấp theo hướng cụ thể, rõ ràng, phù hợp với đơn vị, địa phương. “Điểm nghẽn” trong công tác thông tin tuyên truyền cơ bản được tháo gỡ. Kỷ luật phát ngôn được thực hiện nghiêm gắn với cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và học và làm theo Bác. Việc triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 18,19, xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với tinh giản biên chế đạt kế hoạch…

Xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

Công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh được thực hiện trên tất cả các mặt. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên thực hiện việc tự soi rọi, tự sửa thông qua việc tự đăng ký chương trình công tác và xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Hoạt động của các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã phường, thị trấn đi vào nền nếp. Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chi bộ, ấp khu phố trong sạch, vững mạnh toàn diện đã được sự đồng thuận cao. Đặc biệt, phương châm “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình” tiếp tục được phát huy hiệu quả. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Phát triển được 8.658 đảng viên, đã hoàn thành chỉ tiêu NQ Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cho biết, toàn tỉnh hiện có 659 tổ chức cơ sở đảng và 2.664 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với trên 54 ngàn đảng viên. Qua 4 năm thực hiện NQ số 02 của Tỉnh ủy, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên sâu sắc hơn. Sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nền nếp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Vai trò, trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, nhất là ở chi bộ có nhiều chuyển biến tốt, chất lượng hoạt động được nâng lên. Từng tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên thể hiện rõ quyết tâm chính trị, gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

“Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện gắn với thực hiện NQ Trung ương 4, khóa XII, NQ số 02 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng. Quan tâm bồi dưỡng và kịp thời biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, làm sao để ngày càng có nhiều cán bộ, đảng viên thật sự là tấm gương tiêu biểu” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam lưu ý.

“Để thực hiện có hiệu quả NQ số 02 của Tỉnh ủy trong thời gian tới, từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện, bồi dưỡng tinh thần và năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị. Từng tổ chức cơ sở đảng luôn giữ vững chế độ sinh hoạt, nhất là về nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình đúng thực chất”.

(Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam)

Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

  • Hồ thị thơ Cách đây 3 năm

    Rất cần toàn văn Nghị quyết số 02, để các huyện, các tỉnh nghiên cứu học tập