Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở

01/01/2010 - 07:54

Ngày 30-12-2009, Hội đồng khoa học Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đã tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở Bến Tre hiện nay” do  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây làm chủ nhiệm đề tài.

Mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại và hội nhập nhằm tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, đảm bảo giải quyết những vấn đề phát sinh một cách kịp thời; đồng thời phát huy dân chủ trong Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Trên thực tế, tỉnh ta đã thực hiện việc bố trí chức danh bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND xã, phường trước và trong quá trình thực hiện Nghị Quyết số 17- NQ/TW (Hội nghị Trung ương 5 khóa IX), đến việc thực hiện thí điểm chủ trương nhất thể hóa 2 chức danh cán bộ chủ chốt ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa X. Đến nay, toàn tỉnh có 17 đảng bộ xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình này, chiếm tỉ lệ 10,36% so với tổng số đảng bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh, nhưng chưa được nghiên cứu có hệ thống mang tính khoa học để vận dụng chung. Do đó, Trường Chính trị xây dựng đề tài khoa học nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở Bến Tre là yêu cầu cần thiết.

Đề tài khoa học có 3 chương, 8 tiết, có phần mở đầu, kết luận cân đối phù hợp với tình hình, yêu cầu, thực trạng và đề ra một số giải pháp, kiến nghị đối với việc thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở Bến Tre hiện nay. Đề tài được Hội đồng đánh giá có tính khoa học, tính thực tế và nhất trí nghiệm thu xếp loại khá.

 

Lê Văn Tâm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN