Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo

30/06/2015 - 20:59

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc (Mười Cúc), sinh ngày 1-7-1915, trong một gia đình công chức ở xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Từ lúc trẻ tuổi, đồng chí đã tham gia các hoạt động yêu nước và sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1929, đồng chí tham gia phong trào Học sinh đoàn do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên lãnh đạo (tiền thân của Đảng Cộng sản Đông Dương).

Năm 1936, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí trải qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hai lần bị địch bắt đày ra Côn Đảo - “địa ngục trần gian”.

Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt và phong phú của đồng chí Nguyễn Văn Linh gắn liền với những chặng đường cam go, gian khổ, hào hùng của Đảng và dân tộc; được Đảng tin cậy giao nhiều trọng trách, hoạt động ở cả ba miền đất nước. Tại Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng với các đồng chí gầy dựng cơ sở đảng, thành lập Ban Chấp hành lâm thời Thành ủy Hải Phòng. Cuối năm 1939, đồng chí được phân công vào Trung Kỳ bắt liên lạc với cơ sở Đảng ở các tỉnh để lập lại Xứ ủy Trung kỳ. Sau thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, năm 1945, đồng chí Nguyễn Văn Linh trở về Nam Bộ, trực tiếp tham gia lãnh đạo cuộc kháng chiến ngay trong lòng thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn với cương vị Bí thư Thành ủy, Bí thư Đặc khu ủy. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (1960) đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được chỉ định làm Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trên cương vị Phó Bí thư và Bí thư, đồng chí đã cùng Trung ương Cục miền Nam sát cánh với nhân dân lãnh đạo quân và dân miền Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi mùa Xuân năm 1975.

Đất nước thống nhất, đồng chí Nguyễn Văn Linh được phân công làm Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Hai nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV và lần thứ V của Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng, năm 1986, đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là một trong những lãnh đạo của Đảng khởi xướng đường lối đổi mới, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện cơ chế mới; đổi mới có nguyên tắc, đổi mới nhưng luôn giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh có nhiều bài phát biểu và bài viết về quan điểm đổi mới; đặc biệt là những bài đăng trên Báo Nhân Dân với bút danh N.V.L, thể hiện sự trăn trở và tinh thần quyết tâm của người đứng đầu Đảng ta khắc phục bệnh quan liêu, hiện tượng tiêu cực, bảo vệ lợi ích và quyền làm chủ của nhân dân. Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, năm 1991, đồng chí Nguyễn Văn Linh thôi giữ chức Tổng Bí thư và làm Cố vấn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh qua đời tại TP. Hồ Chí Minh ngày 27-4-1998.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng đầy gian khổ đến lúc giữ cương vị cao nhất - Tổng Bí thư của Đảng - đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn phát huy phẩm chất kiên cường của người cách mạng, thể hiện đức tính liêm khiết, khiêm tốn, cuộc sống giản dị, mẫu mực, là tấm gương sáng về phẩm chất của người cộng sản “tận trung với nước, tận hiếu với dân” theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Th. Mãi

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN