Nhiều xã thi đua xây dựng các tiêu chí nông thôn mới

18/04/2013 - 17:03

Sơ kết 2 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Thạnh Phú đã huy động các nguồn lực đạt 94,66 tỷ đồng; trong đó, vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là 28,39 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh: 49,34 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện, xã: 1,12 tỷ đồng, vốn vận động nhân dân và doanh nghiệp: 15,81 tỷ đồng.

Trong xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, huyện đã xây dựng được 131 công trình, được thực hiện từ nhiều nguồn vận động và hỗ trợ với tổng nguồn vốn 127,93 tỷ đồng.

Đến nay, Thạnh Phú đã có 15/16 xã đạt từ 5 đến 8 tiêu chí NTM (tăng 12 xã so với năm 2011). Đối với 2 xã điểm của tỉnh: Đại Điền hiện đạt 7 tiêu chí, trong năm 2013 đạt thêm 4 tiêu chí; Quới Điền đạt 8 tiêu chí, trong năm 2013 đạt thêm 4 tiêu chí. Theo quy hoạch, thị trấn Thạnh Phú sẽ đạt chuẩn đô thị loại V vào năm 2015, xã Giao Thạnh đạt chuẩn đô thị loại V vào năm 2020.

Đ.C

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN