Những tâm huyết từ Đại hội

20/10/2010 - 09:10
Chế biến nghêu xuất khẩu. Ảnh: H.H

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiều sở, ban ngành tỉnh và huyện, thành phố đã có ý kiến tham luận về thực trạng và giải pháp của ngành mình, đơn vị mình, nhằm góp phần xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Báo Đồng Khởi xin trích giới thiệu một số tham luận:

* Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Những vấn đề trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX

UBND tỉnh xác định 6 lĩnh vực trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới. Thứ nhất là phát triển kinh tế biển, khai thác có hiệu quả tiềm năng nguồn lợi biển nhằm tạo nội lực để đẩy mạnh phát triển các ngành kinh tế khác. Chúng tôi cho rằng, giải pháp hữu hiệu nhất là phải vận dụng, cụ thể hóa hệ thống các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế biển của Trung ương thành chính sách mang tính đặc thù của tỉnh. Trong đó, ưu tiên chính sách khuyến khích phát triển cơ sở công nghiệp chế biến các sản phẩm từ biển; chính sách thu hút các tập đoàn kinh tế biển đến đầu tư, từng bước hình thành lực lượng chủ công trong các ngành sản xuất và kinh doanh biển như: công nghiệp đóng tàu, khai thác đánh bắt và chế biến hải sản, đầu tư kinh doanh các đô thị, dịch vụ, du lịch sinh thái biển… Đồng thời tỉnh sẽ nhanh chóng quy hoạch hoàn chỉnh, hợp lý hệ thống cảng biển, mở rộng cảng cá hiện có gắn kết có hiệu quả với các khu kinh tế biển, các cụm công nghiệp, khu đô thị và hệ thống giao thông thủy bộ ven biển của quốc gia nhằm tạo thuận lợi trong giao thương hàng hóa; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật, có kỹ năng quản lý cao đối với các lĩnh vực khai thác, quản lý và nghiên cứu ứng dụng các hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế biển.

Trong nhiệm kỳ mới, nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng bộ là đẩy mạnh phát triển công nghiệp để công nghiệp thật sự là khâu đột phá, tạo điều kiện để thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Để thực hiện nhiệm vụ này, UBND tỉnh cho rằng, giải pháp trọng tâm và duy nhất là phải tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng hai khu công nghiệp hiện có, đồng thời tiến hành quy hoạch chi tiết để kêu gọi, thu hút đầu tư, hình thành cho được các khu công nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt. Việc hình thành các khu công nghiệp mới không những thu hút được các nhà đầu tư mà còn tạo điều kiện để di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm trong khu dân cư vào các khu công nghiệp, góp phần giải quyết vấn đề bức xúc về ô nhiễm môi trường trong khu dân cư hiện nay. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng các khu công nghiệp, tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã được phê duyệt; đồng thời, tỉnh cũng sẽ đề xuất bố trí nguồn vốn thỏa đáng từ ngân sách cùng với việc áp dụng nhiều hình thức đầu tư theo các phương thức khác nhau để xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng các khu công nghiệp, đảm bảo điều kiện tiên quyết cần có để phát triển công nghiệp.

Một vấn đề nữa là muốn tạo được cuộc cách mạng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bên cạnh công nghiệp, Bến Tre cần phải phát triển thương mại - dịch vụ với các hình thức kinh doanh hiện đại, văn minh, các dịch vụ có giá trị gia tăng cao; đồng thời chú trọng phát triển du lịch mang sắc thái riêng của Bến Tre.

Việc đầu tư kết cấu hạ tầng là vấn đề quan trọng, là điều kiện then chốt để phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh cho rằng trọng tâm của việc đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh chủ yếu là tập trung vào các công trình, dự án trọng điểm như: phòng, chống xâm nhập mặn, cung cấp nước ngọt phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt; hạ tầng khu công nghiệp; hệ thống cầu, đường trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; các công trình lánh nạn, tránh bão; các tuyến đường huyết mạch để đẩy nhanh phát triển kinh tế vùng, tiểu vùng của tỉnh; các công trình chỉnh trang, kiến thiết thị chính; và các công trình, dự án quan trọng về y tế, giáo dục, đào tạo nghề… UBND tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, vận dụng và ban hành các cơ chế, chính sách đầu tư phù hợp để thực hiện tốt công tác xã hội hóa đi đôi với áp dụng các phương thức đầu tư khác phù hợp với qui định của pháp luật, nhằm huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư toàn xã hội tập trung vào việc tạo sự đồng bộ về kết cấu hạ tầng, để phát huy tối đa hiệu quả các công trình trọng điểm đã đầu tư.

Để giải quyết bài toán về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lực lượng lao động trong tỉnh, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tranh thủ và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế vào lĩnh vực đào tạo nghề, đầu tư mở rộng quy mô và mạng lưới các trường, các cơ sở dạy nghề trong tỉnh, đồng thời trong khả năng nguồn vốn ngân sách hàng năm, tỉnh sẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang bị dụng cụ cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo nghề. UBND tỉnh sẽ vận dụng, ban hành chính sách thu hút đội ngũ giáo viên dạy nghề, chính sách trợ cấp đối với người tham gia học nghề… để góp phần tích cực vào việc phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho địa phương.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng yếu trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, tạo được cơ chế thông thoáng, công khai, minh bạch, cải thiện được môi trường đầu tư và kinh doanh. Trong những nội dung chủ yếu của công cuộc cải cách hành chính, tỉnh đã xác định trọng tâm là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước và tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp; trong đó, đội ngũ cán bộ, công chức là nhân tố giữ vai trò quyết định trong công tác cải cách hành chính. Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quy định trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức cách mạng; đồng thời xây dựng cơ chế tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với năng lực, đảm bảo nguyên tắc đúng người, đúng việc, tránh lãng phí trong sử dụng nguồn nhân lực; xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng lực của từng cán bộ, công chức để kịp thời đào tạo, bồi dưỡng; hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

* Ông Lê Phong Hải - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phải  đưa nông nghiệp của Bến Tre phát triển nhanh và bền vững theo hướng chất lượng, an toàn, gắn với xây dựng xã nông thôn mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân

Trong 5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã tăng trưởng nhanh và khá toàn diện. Hai thế mạnh: kinh tế thủy sản và kinh tế vườn tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi có sự chuyển biến rõ nét theo hướng tăng năng suất, chất lượng và khai thác lợi thế, tiềm năng của từng vùng sinh thái. Các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng một cách có hiệu quả từ khâu gieo trồng, chăm sóc, bảo quản sau thu hoạch, kết hợp với sử dụng giống mới, trồng xen, nuôi xen… nên đã góp phần nâng cao hiệu quả cây trồng, vật nuôi trên một đơn vị diện tích.

Mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn Bến Tre trong 5 năm tới là xây dựng nông nghiệp toàn diện, đa dạng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường; gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Để đạt mục tiêu này cũng như các chỉ tiêu mà dự thảo báo cáo chính trị đã đề ra, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tập trung vào một số công việc cụ thể. Theo đó, trên cơ sở quy hoạch chung, ngành sẽ tiến hành quy hoạch chi tiết cho từng loại cây trồng, vật nuôi, gắn kết với giảm ô nhiễm môi trường; đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể, kết hợp với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của toàn xã hội trong việc thực hiện nghiêm túc quy hoạch đã đề ra. Cụ thể, trong năm 2011 phải khởi động cho được dự án Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre; hoàn thành dự án Đê biển Ba Tri; khởi công dự án Đê biển Thạnh Phú; củng cố, nâng cấp và bổ sung khép kín tuyến đê biển Bình Đại; dự án thủy lợi cống Cái Quao và một số công trình thủy lợi quan trọng khác.

Một góc Khu Công nghiệp Giao Long. Ảnh: H.H

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là tập trung công tác giống; ưu tiên các loại giống có năng suất, chất lượng cao, khả năng chịu đựng tốt với biến đổi khí hậu, kháng được một số dịch bệnh. Đồng thời, ngành sẽ phát triển mạnh các mô hình trang trại kết hợp với xây dựng nhiều hình thức hợp tác, liên kết sản xuất từ thấp đến cao, hợp tác từng khâu, từng lĩnh vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất, thủy lợi cục bộ… để cùng bảo vệ lợi ích lẫn nhau.

Giải pháp về vốn cho các dự án xây dựng, phát triển nông thôn trực tiếp phục vụ dân sinh… cần thống nhất quan điểm chung là phải tạo vốn từ nhiều nguồn; trong đó, ngoài các nguồn vốn của Trung ương, vốn nước ngoài, vốn doanh nghiệp, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xã nông thôn mới. Vấn đề quan trọng hiện nay, ngoài việc phải có chính sách thích hợp để kích thích và động viên được tinh thần nhân dân, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để nâng cao nhận thức từ trong cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân; cần xác định xây dựng xã nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng; từng đảng bộ phải tập trung lãnh đạo, có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh. Phải biến quyết tâm chính trị của từng đảng bộ thành hành động, để đến cuối nhiệm kỳ các xã đạt cơ bản các tiêu chí nông thôn mới.

* Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Công tác cán bộ của tỉnh trong nhiệm kỳ qua có sự chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả nhất định trên tất cả các khâu, nhất là trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đa số cấp ủy quan tâm thực hiện đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng quy trình. Phương pháp đánh giá có đổi mới, tinh gọn, khoa học hơn nên rút ngắn thời gian hơn so với trước. Việc phân công tổ cán bộ và cán bộ giúp việc dự kiểm điểm tự phê bình, phê bình và nhận xét, đánh giá cán bộ ở các đơn vị theo khối ngành và địa phương nên kết quả việc nhận xét đối với cán bộ sát hơn. Đa số cán bộ đồng ý với kết quả nhận xét. Công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình nên đảm bảo yêu cầu, thời gian và phục vụ tốt cho công tác nhân sự các cấp nhiệm kỳ 2010-2015. Công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện tốt. Đa số cán bộ được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm phát huy được năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; một số đồng chí sau luân chuyển được bố trí giữ nhiệm vụ cao hơn. Công tác chính sách cán bộ cũng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020, đa số cán bộ được đào tạo thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương.

Vấn đề công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới là mục tiêu hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót của công tác cán bộ và trong đội ngũ cán bộ. Muốn vậy, công tác cán bộ cần đổi mới theo hướng không chỉ “động” và “mở” trong khâu quy hoạch mà “động” và “mở” trong khâu bố trí, đề bạt, sử dụng và luân chuyển cán bộ. Vì vậy, cần phải xây dựng và thực hiện tốt chế độ miễn nhiệm, từ chức, thôi việc, thay thế cán bộ kém phẩm chất và năng lực. Công tác đánh giá cán bộ phải được đổi mới theo hướng kết hợp chặt chẽ mở rộng dân chủ nội bộ và trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu, người trực tiếp phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ. Sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015, các cấp ủy cần phải tiến hành xây dựng và nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ của đơn vị, địa phương mình theo hướng “động” và “mở”, kết hợp hài hòa 3 độ tuổi; đổi mới quy trình giới thiệu cán bộ vào nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, nhất là đối với cán bộ trẻ, nữ; cần có kế hoạch hoặc xây dựng đề án sử dụng, đề bạt cán bộ nữ, trẻ ngay từ đầu nhiệm kỳ để trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải tạo sự chuyển biến sâu sắc theo quy hoạch, tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Trước mắt là thực hiện tốt các đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như: đào tạo cán bộ công chức giai đoạn 2009-2015; đào tạo 50 tiến sĩ ở nước ngoài; cử cán bộ của tỉnh đi học theo Đề án 165 của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời, đẩy mạnh tuyển sinh viên giỏi, cán bộ trẻ, cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ nữ, cán bộ cơ sở có thành tích công tác nổi bật… đưa đi đào tạo cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu về công tác cán bộ các cấp đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính trong Đảng đối với công tác cán bộ tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời, nghiên cứu bổ sung chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, nhất là cán bộ công tác ở lĩnh vực công tác Đảng, đoàn thể; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới trong việc giáo dục, quản lý và thực hiện công tác cán bộ; thực hiện khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời.

Trung ương nên xây dựng mới tiêu chuẩn chức danh cán bộ và tiêu chí đánh giá cán bộ cụ thể đối với từng chức danh, từng đối tượng cán bộ; quy định thống nhất chung về nhận xét, đánh giá cán bộ, tự phê bình và đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm thành một văn bản hoặc văn bản có nội dung thống nhất để dễ thực hiện. Tỉnh đề nghị Trung ương công nhận 3 chức danh: Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo ở cấp xã là công chức chuyên trách để được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm, phấn khởi trong công tác.

* Ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư Huyện ủy Châu Thành: Xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Hơn 10 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Châu Thành đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đặc biệt, từ năm 2006 đến nay, huyện đã tập trung dồn sức thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, Chỉ thị 20 của Tỉnh ủy về xây dựng Châu Thành đạt chuẩn huyện văn hóa vào năm 2010. Có thể khẳng định, phong trào đã có ảnh hưởng tích cực, tác động đến toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự - an toàn xã hội. Hiệu quả rõ nhất của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là góp phần quan trọng tạo tiền đề xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010-2015. Đối chiếu với 19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, Châu Thành đã đạt 4 tiêu chí (xã - ấp văn hóa, điểm phục vụ bưu chính - viễn thông, chất lượng giáo dục, số hộ sử dụng điện); 7 tiêu chí đạt trên 50% (giao thông liên xã - liên ấp, thủy lợi, chợ, cơ sở vật chất văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, chất lượng hệ thống chính trị và an ninh trật tự); 6 tiêu chí đạt dưới 50% (kiên cố hóa kênh mương, chất lượng đường dây hạ thế, tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng, tỷ lệ lao động nông nghiệp, y tế xã đạt chuẩn quốc gia, môi trường) và 2 tiêu chí chưa đạt là quy hoạch và thu nhập bình quân đầu người.

Để đạt được tiêu chí huyện văn hóa vào cuối năm 2010 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, Châu Thành rút ra một số giải pháp, sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Đó là sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện hiểu đúng, đầy đủ nội dung, tính chất, ý nghĩa của chủ trương xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo sự đồng thuận và tự nguyện đồng tâm thực hiện; nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là phát huy vai trò của các chi bộ; huy động tối đa các nguồn lực; làm tốt công tác quy hoạch và quy hoạch phát triển sản xuất phải gắn với quy hoạch sử dụng đất đai. Huyện sẽ thực hiện cơ chế khuyến khích xây dựng cơ sở hạ tầng tại ấp, tổ nhân dân tự quản theo phương châm “làm trước, làm tốt hỗ trợ nhiều; làm sau hỗ trợ ít”.

Ngoài ra, Châu Thành kiến nghị UBND tỉnh có quy định cụ thể về việc huy động và quản lý các nguồn vốn xây dựng xã nông thôn mới; ưu tiên bố trí lồng ghép các chương trình mục tiêu; các sở, ngành tỉnh giúp các xã của Châu Thành khảo sát, lập quy hoạch, nhất là quy hoạch về phát triển nông nghiệp. Đề nghị Đại hội xem xét đưa nhiệm vụ xây dựng Châu Thành đạt tiêu chí huyện nông thôn mới vào Nghị quyết để Châu Thành trở thành huyện đầu tiên của tỉnh đạt tiêu chí “huyện văn hóa - huyện nông thôn mới”.

 

Phương Yến (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN