Nơi tập hợp, phát huy tinh hoa của đội ngũ trí thức

28/11/2011 - 07:11

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã nhấn mạnh “Tập trung xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre thời kỳ CNH-HĐH để xây dựng đội ngũ khoa học kỹ thuật có trình độ cao, đội ngũ công nhân lành nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao đủ về số lượng, chất lượng tốt, đủ sức tiếp thu, cải tiến và đưa vào ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ mới trong sản xuất và đời sống”.

Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội

Qua một năm thực hiện nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của mình, Liên hiệp các Hội khoa học - kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) đã kịp thời triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung xoay quanh các lĩnh vực từ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; thi đua yêu nước thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… đến nghiên cứu, trăn trở cùng Nhà nước, doanh nghiệp, người dân về những giải pháp phòng, chống biến đổi khí hậu, tiếp tục thực hiện Chiến lược “Tam nông” mà trọng tâm là xây dựng nông thôn mới và phát triển nền sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao. Làm gì để Nhà nước, doanh nghiệp, người lao động làm giàu từ tiềm năng, lợi thế kinh tế vườn, kinh tế thủy hải sản, kinh tế biển; gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc. 

Năm 2011 là năm khởi sắc của Liên hiệp Hội. Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cùng quan điểm chỉ đạo từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã soi rọi và tạo động lực lớn để Liên hiệp Hội xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và các giải pháp đồng bộ. Trước hết, Liên hiệp Hội nâng cao hiệu quả gắn kết, định hướng phát triển cho các Hội thành viên như Hội Cựu giáo chức, Hội Nhà báo, Hội Khuyến học, Hội Kế toán, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Làm vườn, Hội Bưởi da xanh; góp ý phương hướng hoạt động các tổ chức hội thành viên trước khi tiến hành Đại hội nhiệm kỳ mới (Hội Doanh nghiệp trẻ, Hội Thủy sản…). Đây cùng là năm đầu tiên, Liên hiệp Hội thực hiện Qui chế phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các Hội thành viên. Qua công tác phối hợp này, các Hội thành viên được góp ý, hỗ trợ về 3 vấn đề: công tác tổ chức, thông tin khoa học - công nghệ, thông tin thị trường.

Thực hiện chương trình xã hội hóa khoa học và công nghệ, Liên hiệp Hội đã chủ động xin chủ trương và ra tờ chuyên san Khoa học và Đời sống thực hiện hàng quí. Thông tin về hoạt động các Hội thành viên được phản ánh kịp thời. Nhiều tấm gương lao động sáng tạo của cán bộ, nông dân sản xuất giỏi được tôn vinh. Nội dung tờ chuyên san còn hấp dẫn bạn đọc bằng việc chuyển tải kịp thời thông tin về tiêu chuẩn sản phẩm theo luật pháp trong nước và quốc tế, khuyến khích người sản xuất triển khai ứng dụng công nghệ sạch, nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Song song đó, Liên hiệp Hội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tôn vinh thành tựu và những tập thể, cá nhân thi đua, sáng tạo đạt giải thưởng Hội thi Sáng tạo khoa học - kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ 3, giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu ứng dụng khoa học, công nghệ, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hóa sản xuất. Những sáng kiến này đã và đang được ứng dụng vào thực tế sản xuất, học tập, nghiên cứu để biến tiềm năng dồi dào của đất và người thành hiện thực. Từ đó góp phần làm thay đổi nhanh và căn bản tính chất người lao động địa phương. Đó là tăng hàm lượng trí tuệ trong đơn vị sản phẩm, nâng cao kỹ năng người lao động khi ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn hiệu quả. Mô hình 3 nhà: Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp càng được khẳng định. Người nông dân Bến Tre nhờ tiếp cận tri thức khoa học, sử dụng máy móc trong sản xuất đang chuyển đổi trở thành công nhân nông nghiệp.

Đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên cũng là kết quả của một năm Liên hiệp Hội không ngừng củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động. Chi bộ cơ sở, tổ công đoàn được thành lập, cán bộ tại Văn phòng Liên hiệp Hội được tạo điều kiện đi tập huấn chuyên môn nâng cao trình độ. Cơ chế làm việc của cán bộ được vận hành theo hướng một người phụ trách một việc và tham gia thực hiện nhiều việc. Bước tiến mới nổi bật của Liên hiệp Hội là chuẩn bị những điều kiện cần thiết về lực lượng, chương trình làm việc để thành lập đơn vị trực thuộc là Trung tâm Khoa học - Công nghệ.

Một thế mạnh trong quá trình “hợp lực” mà Liên hiệp Hội đã làm được và cần phát huy trong thời gian tới, đó là việc tập hợp được gần 100 trí thức có học vị thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài tỉnh với nhiều chuyên ngành khác nhau. Đây là tài sản quí góp sức cùng các ngành trong tỉnh hoạch định và triển khai hiệu quả các chương trình, dự án về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, phát triển đô thị, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển chiều sâu và bền vững. Lực lượng trí thức trình độ cao là hạt nhân quan trọng để Liên hiệp Hội thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

 

Đến khởi động nhiều chương trình trong thế trận xây dựng nền kinh tế tri thức

Thực tế trên địa bàn tỉnh, thế mạnh về cây trái chất lượng cao, nguyên liệu thủy, hải sản đang và sẽ là “nền vững” để kinh tế tỉnh nhà phát triển cao hơn. Song, trong nền kinh tế tri thức, việc nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu và gia tăng chuỗi giá trị hàng hóa rất cần sự đầu tư chất xám của đội ngũ trí thức, doanh nghiệp, nhà quản lý. Liên hiệp Hội trong năm 2012 sẽ phải khẳng định vị thế vai trò to lớn, tạo thế và lực vững chắc trong thế trận các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương. Liên hiệp Hội đã có những tiền đề vững chắc giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh, góp phần quyết định đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.     

Trong năm 2012, Liên hiệp Hội tiếp tục đẩy mạnh Chương trình hành động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 27 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Bảy (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Cụ thể là tăng cường phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống; nâng cao chất lượng các giải thưởng, hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ, phát hiện, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ. Từng Hội thành viên phát huy dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo trong hoạt động khoa học và công nghệ nhằm thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo trí thức khoa học và công nghệ tham gia hoạt động hội gắn bó chặt chẽ với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2012, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre bước vào năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ IX. Nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, phát huy mọi nguồn lực để kinh tế - xã hội địa phương tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Liên hiệp Hội và các Hội thành viên bám sát các chương trình phát triển trọng tâm, trọng điểm của tỉnh thu hút và tập hợp trí tuệ, tài năng của trí thức, các nhà khoa học cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Để thực hiện vai trò, nhiệm vụ quan trọng đó, Liên hiệp Hội cần làm thật tốt những công tác trọng tâm. Thứ nhất, quan tâm việc kiện toàn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội có phẩm chất, năng lực, nhiệt tình và sức trẻ; tăng cường mối liên hệ trong hệ thống dọc với Liên hiệp Hội Trung ương, tỉnh bạn và các Hội thành viên tại địa phương. Thứ hai, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động nghề nghiệp và dịch vụ xã hội, nhận thức chính trị và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhất là các hội viên trẻ. Thứ ba, tiếp tục đề xuất, tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương những vấn đề về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức; chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, đề án của tỉnh, của các ngành, đặc biệt là việc thực hiện chiến lược về phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo.

Thành tựu cuộc Đồng Khởi mới trên lĩnh vực khoa học - kỹ thuật sẽ là bước đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, yếu tố quyết định trong xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức.

Lê Thanh An

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN