Nông dân vượt khó, thi đua sản xuất, kinh doanh

28/10/2020 - 06:26

BDK - Hơn 2 năm qua, nông dân (ND) tỉnh nhà đã phấn đấu vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của tỉnh. Phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững ngày càng được cán bộ, hội viên, ND (CB, HV) hưởng ứng sâu rộng và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trao đổi kỹ thuật chăm sóc bưởi da xanh mùa hạn mặn.

Trao đổi kỹ thuật chăm sóc bưởi da xanh mùa hạn mặn.

“Năng động, sáng tạo”    

Hội Nông dân (HND) tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chỉnh đốn, xây dựng Đảng; xây dựng gương điển hình ND theo giá trị hình mẫu “Người ND 5 mới”. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của CB, HV, ND từ học tập chuyển sang làm theo và tạo thành phong trào trong HV, ND. Đội ngũ CB hội không ngừng rèn luyện đạo đức, học tập nâng cao nhận thức, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của công tác hội trong tình hình mới và đổi mới tác phong, cải tiến lề lối, phong cách làm việc, nêu gương đi đầu trong mọi hoạt động.

 “Năng động, sáng tạo” được Ban Chấp hành HND tỉnh chọn làm khâu đột phá trong xây dựng đội ngũ CB hội. Nội dung trọng tâm của giá trị là năng động trong thực hiện nhiệm vụ, sáng tạo trong thực hiện công việc, rèn luyện giá trị hình mẫu “Người ND 5 mới”, “ND Đồng khởi mới”, đưa giá trị “Năng động, sáng tạo” vào nội dung nhiệm vụ, phương hướng của công tác hội và phong trào ND hàng năm.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ dân trí của CB, HV, ND thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở nông thôn. Động viên ND nâng cao tinh thần làm chủ, ý thức tự lực, tự cường, đoàn kết tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng các phong trào do hội phát động, các cuộc vận động xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới, tạo sự đồng thuận, củng cố và nâng cao niềm tin của giai cấp ND đối với Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước.

Xây dựng, củng cố tổ chức hội

Sau Đại hội HND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023, HND các cấp tập trung xây dựng Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chấp hành củng cố công tác hội đi vào nền nếp. Định kỳ quý, 6 tháng, năm tiến hành sơ kết, tổng kết, theo dõi, kiểm tra thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết. HND tỉnh tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thành lập các ban theo Đề án số 02 của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh. Tổ chức bộ máy HND các huyện, thành phố và các cơ sở hội được kiện toàn tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở hội được quan tâm triển khai thực hiện thường xuyên; trong đó công tác phát triển HV được chú trọng. Nửa đầu nhiệm kỳ qua, đã phát triển mới 13.614 HV, đạt 80% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, nâng tổng số HV toàn tỉnh là 139.677 HV, đạt 66% so với hộ nông nghiệp. Các cấp hội thường xuyên nghiên cứu thay đổi nội dung, phương thức hoạt động tại cơ sở phát huy vai trò chi hội, tổ hội, nâng cao vai trò trách nhiệm, tính chủ động trong công tác của CB giúp cho công tác hội và phong trào ND hoạt động có hiệu quả.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng CB được chú trọng, nhất là CB trẻ. Chất lượng đội ngũ CB được nâng lên, từ đó, đội ngũ CB chuyên trách các cấp đạt chuẩn về nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, có kiến thức về pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, vận động, tập hợp ND được nhân dân tín nhiệm, cấp ủy tin tưởng phân công nhiệm vụ.

Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Hàng năm, HND các cấp phát động hộ ND đăng ký phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đạt chỉ tiêu. Phong trào đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn, xuất hiện nhiều tấm gương ND điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, có ý chí quyết tâm vươn lên làm giàu, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Đã hình thành các mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác, tổ liên kết, hợp tác xã trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Các cấp HND đã vận động hộ ND sản xuất, kinh doanh giỏi giúp đỡ ND nghèo tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn, vật tư, cây, con giống cho gần 700 hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm trị giá trên 6 tỷ đồng, giúp họ có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế. Ngoài ra còn vận động, hướng dẫn HV, ND tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo vùng sản xuất chuyên canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản. Từ phong trào, Câu lạc bộ ND tỷ phú tỉnh được thành lập năm 2018, định kỳ sinh hoạt chia sẻ những kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, tặng quà cho hộ gia đình HV ND nghèo, khó khăn. Đến nay có 5 huyện thành lập Câu lạc bộ ND tỷ phú.

Chủ tịch HND tỉnh Lao Văn Trường cho biết, sắp tới, hội tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của hội viên, ND trong thực hiện các công trình, dự án tại địa phương. Thực hiện tốt vai trò đại diện cho giai cấp ND tham gia xây dựng và giám sát thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng triển khai trên địa bàn nông thôn; giám sát việc rèn luyện đạo đức, lối sống, tính tiên phong gương mẫu của CB, đảng viên. Tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa ND với Đảng, phát huy trí tuệ của ND trong việc tham gia xây dựng Đảng vững mạnh. Các cấp hội tiếp tục chỉ đạo CB, HV, ND nêu cao trách nhiệm xây dựng Đảng, chính quyền; vận động, hướng dẫn HV, ND thực hiện các quy định về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chiếm trên 70% lao động nông thôn toàn tỉnh, với tính cần cù, chịu khó, nông dân đã kiên trì vượt khó, thi đua sản xuất giỏi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, góp phần quan trọng vào phát triển nông nghiệp, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN