Phải tạo chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng (*)

05/04/2012 - 20:50

LTS: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và đang tiếp tục triển khai cho các đơn vị, các địa phương. Để công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đạt kết quả, Báo Đồng Khởi đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thành Phong - UVBCH TW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy xoay quanh mục tiêu, các nội dung cần tập trung thực hiện - nội dung ưu tiên, thời gian...

* PV: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có tầm quan trọng đặc biệt, nhận được sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Xin đồng chí cho biết mục tiêu, phương châm của việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này của Tỉnh ủy?

- Đồng chí Nguyễn Thành Phong: Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã bàn và thống nhất ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đây là một Nghị quyết rất quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết được tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận với tình cảm vui mừng, đồng tình, nhất trí cao, cho rằng Nghị quyết đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra đúng các giải pháp để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên, dư luận cũng đang chờ đợi và có phần băn khoăn, lo rằng liệu Nghị quyết lần này có được tổ chức thực hiện hiệu quả không hay lại rơi vào tình trạng “không đạt yêu cầu” như nhiều lần trước. Tâm trạng đó là chính đáng và cũng là điều trăn trở chung của tất cả chúng ta.

Sau khi tiếp thu Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4), Chỉ thị 15 và Kế hoạch 08 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các ban đảng tỉnh xây dựng các hướng dẫn để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện ngay. Mục tiêu đề ra là: Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng, chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng. Phương châm thực hiện được xác định là: Khách quan, trung thực: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh; nói đi đôi với làm. Cách làm phải khoa học, hiệu quả: các giải pháp phải bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất; xác định rõ lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành, làm từng bước vững chắc, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Giữ thái độ kiên quyết với quyết tâm cao nhất nhưng bình tĩnh: phải làm kiên quyết, kiên trì; phải bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan; đồng thời không để rơi vào trì trệ, hình thức, không chuyển biến được tình hình; giữ đúng nguyên tắc; chỉ đạo, tổ chức thực hiện với trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng, các cấp ủy Đảng, cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp trên làm trước và phải thật sự gương mẫu để cho cấp dưới noi theo. Không để bị lợi dụng: kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”; không để những phần tử cơ hội lợi dụng, đả kích gây rối nội bộ.

 

* PV: Sau khi triển khai Nghị quyết này cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cho các cấp triển khai Nghị quyết như thế nào? Về nội dung, thời gian, thưa đồng chí?

- Đồng chí Nguyễn Thành Phong: Ngay sau khi kết thúc Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh (trong 2 ngày 28, 29-3-2012) và Hội nghị quán triệt cho các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã nghỉ hưu (ngày 30-3-2012), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp thu toàn bộ ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu, hoàn chỉnh và ban hành sớm kế hoạch, các hướng dẫn để triển khai tổ chức thực hiện ngay; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQTW4 phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành mình. Phải làm khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ.

Về nội dung phổ biến quán triệt: Tập trung vào những nội dung cơ bản của NQTW4 (tầm quan trọng, những thành tựu và hạn chế, yếu kém của công tác xây dựng Đảng từ khi thực hiện đường lối đổi mới hiện nay; nguyên nhân của thành tựu, hạn chế yếu kém; ba vấn đề cấp bách cần tập trung giải quyết, mục tiêu, phương châm, bốn nhóm giải pháp; những công việc cần làm và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện Nghị quyết); kế hoạch thực hiện của cấp ủy và hướng dẫn của các ban đảng.

Về thời gian: Hoàn thành việc tổ chức quán triệt Nghị quyết ở cấp tỉnh trong tháng 3-2012, cấp huyện và tương đương trong tháng 4-2012, cấp cơ sở trong tháng 5-2012. Hoàn thành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở cấp tỉnh trong tháng 8-2012, cấp huyện và tương đương trong tháng 9-2012, cấp cơ sở trong tháng 11-2012. Nơi nào nếu đã chuẩn bị đủ các điều kiện thì có thể hoàn thành sớm hơn. 

 

* PV: Để triển khai thực hiện ba nội dung cấp bách nêu trong NQTW4, Tỉnh ủy đã chuẩn bị các bước thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Nguyễn Thành Phong: Như trên đã nói, Tỉnh ủy đã có sự chủ động trong việc chuẩn bị các văn bản cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị và Kế hoạch của Trung ương với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Các nội dung công việc, phương pháp, lộ trình thực hiện đều bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Ngay sau hội nghị cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo triển khai ngay các nhóm giải pháp đã được xác định, như: tổ chức thật tốt đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hoàn chỉnh quy hoạch cán bộ (quy hoạch A1) cấp tỉnh, triển khai kế hoạch đào tạo, luân chuyển cán bộ, triển khai thực hiện một số chủ trương, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; hướng dẫn thực hiện công tác chất vấn trong Đảng, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tập trung chỉ đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, hiệu quả,… Bên cạnh đó, còn phải tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2012 đã đề ra.

 

* PV: Trong các nội dung cần triển khai thực hiện, nội dung nào được Tỉnh ủy ưu tiên chỉ đạo thực hiện ngay?

- Đồng chí Nguyễn Thành Phong: Mỗi nội dung công việc đều có cách làm, lộ trình, thời gian, được sắp xếp theo thứ tự trước sau, trong mối quan hệ đồng bộ, chặt chẽ, biện chứng như đã nêu trong Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của các ban đảng. Song, như NQTW4 đã khẳng định: cả ba vấn đề mà Nghị quyết đề cập đều quan trọng và cấp bách, có liên quan mật thiết với nhau, trong đó vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất. Đây chính là khâu đột phá trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng hiện nay. Theo đó, công việc được ưu tiên chỉ đạo thực hiện ngay là tổ chức tốt đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ. Đây là vấn đề quan trọng, hệ trọng nhưng cũng cực kỳ khó mà lại là khâu mở đầu, mấu chốt. Do vậy, trong triển khai, cần chuẩn bị thật tốt, hướng dẫn cụ thể về nội dung, đối tượng, quy trình, bước đi; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, góp ý… Trong đó, cần hết sức quan tâm đến việc đề cao tính tự giác, trung thực và gương mẫu trong thực hiện của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Ngay từ bây giờ, từng đồng chí phải tự soi rọi, xem xét, nhìn lại mình, thấy được ưu điểm để phát huy, tự nhận thấy khuyết điểm, hạn chế để sửa chữa, không chờ đến khi kiểm điểm mới điều chỉnh bản thân.

 

* PV: Thưa đồng chí, chúng ta phải làm gì để phát huy tốt nhất sự tham gia của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị?

- Đồng chí Nguyễn Thành Phong: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn; cán bộ, đảng viên ngày càng gương mẫu, tiến bộ hơn; tổ chức Đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với nhân dân mật thiết hơn, được dân tin yêu hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn, chứ không phải ngược lại. Đây là việc làm khó, phức tạp. Khó nhưng không thể không làm, khó mấy cũng phải làm, vì liên quan đến sinh mạng của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Do vậy, phải huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trước hết, phải lãnh đạo việc phổ biến, học tập quán triệt Nghị quyết một cách nghiêm túc, đầy đủ, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động. Các cấp, các ngành phải có quyết tâm chính trị cao và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần quán triệt đầy đủ và thực hiện tốt các phương châm đã nêu; phát huy vai trò, tính tự giác và gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị; phải phát huy dân chủ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; lãnh đạo chặt chẽ, nghiêm túc việc lấy ý kiến của các tổ chức trong hệ thống chính trị; có hình thức thích hợp thông báo kết quả kiểm điểm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân biết; định kỳ tổ chức để nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội,… tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc làm theo gương Bác; góp phần thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu NQTW4 đặt ra, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

 

* Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

 

_____________________

(*) Tựa do tòa soạn đặt.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN