Phấn đấu 80% cán bộ, công chức, viên chức đạt danh hiệu “Công dân học tập”

06/07/2022 - 20:51

BDK.VN - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”. Mô hình xây dựng nhằm thúc đẩy việc học tập suốt đời, công dân có ý thức học tập thường xuyên dưới nhiều hình thức.

Tỉnh triển khai Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”.

Tỉnh triển khai Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”.

Thực hiện chương trình, tỉnh sẽ phấn đấu đến năm 2025, có 100% cán bộ, hội viên Hội Khuyến học toàn tỉnh được học tập các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”. 60% người lớn trong các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập trong tỉnh đạt danh hiệu “Công dân học tập”.

80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cơ quan cấp tỉnh đạt danh hiệu “Công dân học tập”. 70% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều có kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của chương trình chuyển đổi số của tỉnh; trong đó có 60% người thành thạo các kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập”.

Lâu dài đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 70% người lao động trong các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập trong tỉnh đạt danh hiệu “Công dân học tập”. 85% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và cơ quan cấp tỉnh đạt danh hiệu “Công dân học tập”. 90% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều có kỹ năng số và đáp ứng yêu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ xây dựng bộ tiêu chí cụ thể, linh hoạt, đảm bảo tính khả thi để thực hiện xét các danh hiệu “Công dân học tập” cho các nhóm đối tượng khác nhau. Đồng thời sẽ biên soạn, in ấn tài liệu tập huấn, hướng dẫn xây dựng mô hình “Công dân học tập” phù hợp với địa phương. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào thi đua học tập suốt đời, xây dựng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN