Phấn đấu năm 2015: 75% số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới

29/08/2011 - 08:29

Theo Ban Chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới (NTM) và đời sống văn hóa Châu Thành, đến nay huyện đã tổ chức học tập và triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân về chủ trương xây dựng xã NTM. Huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể đến năm 2015 có 75% xã cơ bản đạt tiêu chí xã NTM và đến năm 2020 có 100% xã được công nhận đạt tiêu chí xã NTM. Huyện cũng đã chọn xã Hữu Định, Thành Triệu làm điểm và diện để xây dựng NTM.

Huyện cũng đã tổ chức cho các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và Ban Chỉ đạo xã Hữu Định, Thành Triệu tham quan học tập kinh nghiệm ở xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) và xã Định Hòa, huyện Gò Quao (Kiên Giang); hướng dẫn 22 xã thành lập ban chỉ đạo xây dựng xã NTM và đời sống văn hóa, đồng thời kiện toàn ban quản lý cấp xã; phối hợp với ban quản lý dự án huyện, UBND các xã: Thành Triệu, An Hiệp, Giao Long, Phú Túc, Quới Sơn lấy ý kiến thống nhất đề án xây dựng, qui hoạch xã NTM, đến nay đã có 6/22 xã hoàn thành. Ban Chỉ đạo huyện cũng đã phối hợp với Chi cục NN&PTNT tổ chức tập huấn nội dung xây dựng và triển khai thực hiện đề án NTM cho các thành viên Ban chỉ đạo; phối hợp hướng dẫn và chỉnh sửa đề án, qui hoạch bình quân mỗi xã có 16 cán bộ và đại diện 35 nông dân, với tổng số 387 người tham gia.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN