Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư khoá X, sơ kết 5 thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW và Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư khoá XII

22/09/2022 - 14:13

BDK.VN - Sáng 22-9-2022, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức hội nghị trực tuyến kết nối điểm cầu các huyện, thành phố tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư khoá X, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW và Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư khoá XII. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có bài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Báo Đồng Khởi gửi đến bạn đọc bài phát biểu.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tuyết

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Tuyết

Kính thưa các đồng chí!

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, hôm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 3 nội dung: 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TWcủa Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TWcủa Ban Bí thư khóa XII về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TWcủa Ban Bí thư khoá XII về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Trước hết tôi đánh giá cao công tác tham mưu, sự phối hợp giữa các đơn vị đã chuẩn bị tốt điều kiện để tiến hành Hội nghị; ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết từ các đại biểu tại hội trường và tại các điểm cầu địa phương; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại Hội nghị hôm nay.

Kính thưa các đồng chí!

Từ những đánh giá của hội nghị, có thể khẳng định, qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, công tác tuyên truyền miệng không chỉ góp phần sớm đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, mà còn là kênh phản biện xã hội, chuyển tải những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng,… của Nhân dân đến cấp có thẩm quyền, góp phần giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Có nơi, có lúc, vẫn còn một vài cấp ủy chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ về số lượng nhưng chưa thật sự đồng đều về chất lượng; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ báo cáo viên chưa thật sự được coi trọng, thiếu thường xuyên; nội dung và hình thức tuyên truyền tuy có sự đổi mới nhưng vẫn còn chậm; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở chưa thường xuyên; việc cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền có lúc bị động, “chạy theo” sự kiện, vấn đề.

Đối với Chỉ thị số 07-CT/TW, qua 5 năm triển khai thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong đổi mới công tác thông tin cơ sở được tăng cường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại gắn với xây dựng mới các kênh, chương trình truyền thông, báo chí, trang, nhóm trên mạng xã hội nhằm thực hiện tốt thông tin đến cơ sở một cách kịp thời. Qua đó, các tầng lớp Nhân dân nắm bắt và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Tuy nhiên, hoạt động thông tin cơ sở phần lớn vẫn là các kênh thông tin truyền thống, nội dung thông tin thiếu sinh động, đôi lúc thiếu kịp thời. Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở ở một số địa phương, đơn vị xuống cấp, thiếu đồng bộ. Các thiết chế văn hóa - thông tin cơ sở như thư viện, tủ sách pháp luật, phòng đọc sách chưa thật sự thu hút nhiều người đến đọc; có nơi nhà văn hoá xã hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, nhiều địa phương, đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở đã tích cực tiến hành xây dựng kế hoạch bổ sung, tái bản các công trình đến thời hạn tái bản; một số địa phương, đơn vị tiến hành viết mới kỷ yếu ngành, lịch sử truyền thống, biên niên các sự kiện lịch sử,...Các công trình biên soạn được các cấp ủy, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện đúng quy định, tổ chức sưu tầm, biên soạn công phu, chất lượng từng bước được nâng lên; sau khi xuất bản được tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thông qua nhiều kênh thông tin.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như một số địa phương, đơn vị chưa thật chú trọng thực hiện quy định về quy trình thẩm định các công trình lịch sử Đảng; chất lượng một số công trình xuất bản chưa cao, nội dung còn dàn trải; công tác sưu tầm, lưu trữ, bảo quản tư liệu lịch sử, nhất là nguồn tư liệu sống từ các nhân chứng lịch sử còn gặp nhiều khó khăn; công tác biên niên lịch sử chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên.

Thưa các đồng chí, thưa toàn thể Hội nghị!

Những tồn tại, hạn chế, vướng mắc qua quá trình triển khai thực hiện 3 chỉ thị nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, tuy từng bước được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ nhưng có lúc, có nơi, có việc chưa thật sự hiệu quả. Sau hội nghị này, tôi đề nghị các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy và các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện các chỉ thị nêu trên tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp, căn cứ vào điều kiện thực tiễn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả trong thời gian tới, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Đối với Chỉ thị số 17-CT/TW           

Thứ nhất, cấp ủy các cấp, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư khoá X; nâng cao nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, khẳng định vị trí không thể thay thế của công tác tuyên truyền miệng; có giải pháp khắc phục đối với những địa phương, đơn vị tổ chức, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa tốt, nhất là ở cấp cơ sở, ở những địa phương còn nhiều khó khăn.

Thứ hai, kịp thời bổ sung, kiện toàn, quan tâm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền miệng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hàng năm, tổ chức các cuộc thi để lựa chọn những báo cáo viên, tuyên truyền viên có kỹ năng nhằm nâng cao chất lượngđội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Bên cạnh đó, từng báo cáo viên, tuyên truyền viên nâng cao ý thức tự trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tích cực nghiên cứu cập nhật thông tin, thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị.

Thứ ba, các cấp ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng, nội dung, sinh hoạt báo cáo viên định kỳ hàng tháng, bảo đảm mọi thông tin định hướng đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân là thông tin chính thống, nhanh nhất để bảo đảm sự lãnh đạo và định hướng từ nhận thức đến hành động. Từng bước đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tuyên truyền miệng, trang bị mới những đơn vị chưa có, kịp thời sửa chữa những thiết bị hư hỏng, bảo đảm  yêu cầu phục vụ khi cần thiết.

Thứ tư, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực chất, kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên tuyền miệng. Thực hiện nghiêm công tác sơ kết, tổng kết theo định kỳ, kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng những đơn vị, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền miệng, đồng thời nhắc nhở, phê bình những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Đối với Chỉ thị số 07-CT/TW

Trước hết, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thông tin cơ sở. Từ đó, tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của hệ thống thông tin cơ sở, truyền thanh cơ sở, các thiết chế văn hóa cơ sở trong công tác tuyên truyền nói chung.

Thứ hai, quan tâm củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh việc khai thác các thiết chế, phương tiện phục vụ thông tin cơ sở hiện có, cần tiếp cận, khai thác hiệu quả công nghệ thông tin hiện đại, nhất là các loại hình truyền thông mới trên nền tảng công nghệ số để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Thứ ba, có kế hoạch rà soát về nhu cầu đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác thông tin cơ sở để đề xuất kinh phí sát thực tiễn; thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW.

3. Đối với Chỉ thị số 20-CT/TW

Một là, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các ngành, các cấp tiếp tục chỉ đạo việc triển khai quán triệt Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư và các chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ, nhất là giáo dục truyền thống của quê hương; phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông, mạng xã hội,...để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương.

Thứ hai, tiếp tục dành nguồn kinh phí phù hợp theo phân cấp quản lý để triển khai thực hiện công tác tái bản lịch sử đảng bộ và biên soạn, biên niên, kỷ yếu ngành, đơn vị; xây dựng kế hoạch viết mới lịch sử, kỷ yếu các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm tính Đảng, tính khách quan, khoa học, trung thực chính xác, phản ảnh đúng tình hình thực tế.

Thứ ba, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác nghiên cứu lịch sử Đảng; xây dựng tinh thần tiến công, chủ động trong tự học, tự nghiên cứu nâng cao khả năng viết, thẩm định các công trình lịch sử….Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ở địa phương, đơn vị để phối hợp với Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng trong năm 2023.

Thứ tư, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/HVCTQG, ngày 15-3-2021 của Học viện Chính trị Quốc gia và Quy định số 211-QĐ/TU, ngày 30-6-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy trình thẩm định lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh và cơ sở. Quan tâm công tác thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực nghiên cứu lịch sử Đảng địa phương, đơn vị để tạo động lực, khuyến khích cán bộ, công chức phấn đấu, cống hiến. Phấn đấu đến thời gian tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được biểu dương, khen thưởng ở các cấp.

Thưa các đồng chí, thưa toàn thể Hội nghị!

Trong điều kiện tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, nhưng đầu tư cho công tác thông tin, tuyên truyền nói chung là một việc hết sức thiết yếu, cần phải quan tâm thực hiện ngày càng đồng bộ hơn, nhất là đầu tư phục vụ công tác thông tin cơ sở. Trong quá trình tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị thời gian tới, nếu gặp những khó khăn, vướng mắc cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành liên quan kịp thời kiến nghị, đề xuất giải pháp đến cấp thẩm quyền để tháo gỡ, đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong tình hình mới.

Kính chúc quý đại biểu, tất cả các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc công tác tuyên truyền miệng, công tác thông tin cơ sở, công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới.

Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN