Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), bài 6

Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến

25/09/2020 - 07:12

BDK - Trong các năm qua, công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến luôn được các ngành, các cấp, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) có nhiều chuyển biến rõ nét.

Đại tá Võ Hùng Minh - Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Đại tá Võ Hùng Minh - Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Biểu dương, nhân rộng điển hình

Thực hiện Kế hoạch số 05 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ - KT) Trung ương về việc tuyên truyền các phong trào TĐYN, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, Hội đồng TĐ - KT tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 37 về việc tuyên truyền các phong trào TĐYN, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới hàng năm và triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới trong từng năm và từng giai đoạn, lựa chọn những điển hình tiêu biểu để biểu dương, KT, nêu gương và nhân rộng, tạo điều kiện để mô hình, điển hình phát huy tác dụng và là nòng cốt trong các phong trào TĐ ở cơ sở.

Hình thức, phương pháp tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình được các cấp, các ngành tổ chức phong phú, đa dạng và có nhiều đổi mới như: phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở các chuyên trang, chuyên mục để định kỳ giới thiệu, nêu gương người tốt, việc tốt, phổ biến các điển hình mới tiêu biểu, hiệu quả trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Các đài truyền thanh các cấp tổ chức tuyên truyền phổ biến rộng rãi các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, sức lan tỏa, làm nên hiệu ứng tích cực trong toàn hệ thống chính trị. Qua đó, động viên khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần làm hạn chế, đẩy lùi các tiêu cực trong xã hội. Chú trọng tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về TĐYN.

Qua các đợt tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 34, Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động TĐ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhận thức về ý nghĩa, vị trí, vai trò, tác dụng của công tác TĐ - KT trong đời sống xã hội đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được nâng cao. Qua đó, động viên được mọi nguồn lực để thực hiện những mục tiêu đề ra. Mặt khác, TĐ còn là biện pháp hữu hiệu góp phần tích cực vào việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến là một biện pháp quan trọng để duy trì phát triển phong trào TĐ, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Khen thưởng kịp thời

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào TĐYN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, công tác KT trong 5 năm qua có nhiều đổi mới, đảm bảo KT chính xác, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng thành tích. Tỷ lệ KT hướng tới tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, người tốt, việc tốt ngày càng được nâng lên. Thực hiện quy trình bình xét, cho ý kiến KT thực hiện chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai và khách quan. Tỉnh đã ban hành quy định tổ chức và hoạt động cụm, khối TĐ trên địa bàn tỉnh, trong đó quy định những cụm, khối TĐ thuộc tỉnh và các cụm, khối TĐ do Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện.

Để đổi mới và nâng cao chất lượng KT, Hội đồng TĐ - KT tỉnh đã đề ra các giải pháp như: Quy định tỷ lệ giữa cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, địa phương để thực hiện việc xét các danh hiệu TĐ và hình thức KT nhằm tránh việc KT nhiều cho lãnh đạo, quản lý. Quy định cơ cấu, số lượng xét KT trong sơ kết, tổng kết các chuyên đề, đối tượng để được xét KT phải là những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện các chuyên đề. Quy định cụ thể thủ tục, hồ sơ đề nghị KT thành tích đột xuất theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, đối với hộ gia đình, người dân, người lao động trực tiếp trong các tổ chức, doanh nghiệp không phải viết báo cáo thành tích, cơ quan trình KT chịu trách nhiệm nêu tóm tắt thành tích của hộ gia đình, người dân, tổ chức và cá nhân được đề nghị KT…

Từ những giải pháp trên, các đơn vị, địa phương luôn quan tâm đến việc đổi mới công tác KT. Chú trọng KT kịp thời đối với tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo... Lãnh đạo các đơn vị, địa phương xem công tác KT là một trong những biện pháp quản lý, điều hành đơn vị, địa phương có hiệu quả, thật sự có tác dụng động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ việc động viên, KT kịp thời của lãnh đạo các ngành, các cấp nên đã xuất hiện ngày càng nhiều đơn vị, địa phương thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt hiệu quả ngày càng cao, số lượng các hộ gia đình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở các địa phương trong tỉnh ngày càng tăng.

Nhìn chung qua 5 năm, công tác KT của tỉnh đã có nhiều đổi mới, tiến bộ hơn, chất lượng KT được nâng lên, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước về công tác TĐ - KT về đối tượng đề nghị KT, hướng dẫn thiết lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ, báo cáo thành tích đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi trình KT.

Từ đầu năm 2016 đến nay, tỉnh đã quyết định KT thành tích kháng chiến theo Quyết định số 98 cho 716 trường hợp; đã trình về Trung ương và được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ KT cho 224 trường hợp; không còn hồ sơ tồn đọng.

Tỉnh đã trình về Trung ương và được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 591 trường hợp; tặng, truy tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ 364 trường hợp.

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN