Phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng và bảo vệ chủ quyềnan ninh biên giới trong giai đoạn mới

28/02/2014 - 07:44
Khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân biên giới biển. Ảnh: P.K

Xây dựng đất nước phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trong thời chiến, ta thực hiện “toàn dân đánh giặc”, ngày nay thực hiện “toàn dân đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thấm nhuần quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của Đảng; xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng, toàn dân và toàn quân đã đẩy mạnh thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” lên tầm cao mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo. Tuy nhiên, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng nước ta bằng những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, quyết liệt hơn. Đảng ta chủ trương kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh theo phương châm phát triển kinh tế - xã hội là nền tảng để bảo vệ Tổ quốc; ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh vững mạnh là điều kiện để phát triển kinh tế - xã  hội; tranh thủ mọi cơ hội củng cố hòa bình, ổn định để đẩy nhanh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Do vậy, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo Tổ quốc đặt ra ngày càng nặng nề và toàn diện hơn, đòi hỏi cần phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân Bến Tre; trong đó, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng xã biên giới biển và xây dựng BĐBP Bến Tre vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh trong giai đoạn mới.

- Đối với cấp ủy, chính quyền các cấp: Có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” đạt hiệu quả thiết thực; động viên các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân góp công, góp sức xây dựng các xã biên giới biển, phát triển toàn diện. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng các đơn vị BĐBP vững mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu giữa tuyến sau với tuyến trước và phong trào toàn dân hướng về biên giới biển. Đẩy mạnh tuyên truyền về biên giới, biển đảo, về BĐBP; chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến xây dựng và bảo vệ biên giới, biển đảo. Thường xuyên giáo dục, hướng dẫn, động viên nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực tham gia cùng BĐBP bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo sức khỏe, ổn định và cải thiện đời sống, sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển.

- Đối với lực lượng BĐBP: Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân quán triệt và thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; chấp hành nghiêm Quy chế biên giới biển, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam… Giáo dục cho nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng, qua đó xây dựng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của mọi người dân tích cực tham gia cùng BĐBP trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới biển. Tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa mù chữ, xóa đói, giảm nghèo gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới biển, nhằm xây dựng địa bàn khu vực biên giới biển vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong giai đoạn mới. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị các xã biên giới biển vững mạnh, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở hoạt động có hiệu quả.

- Đối với cán bộ và nhân dân ở địa bàn khu vực biên giới biển: Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy tinh thần yêu nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Tích cực học tập nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, nắm chắc những nội dung cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật về chủ quyền lãnh thổ; hiểu biết sâu sắc về truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc. Xây dựng, củng cố lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lập tự cường, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc. Chủ động tham gia cùng BĐBP và địa phương đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển; đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, kiến thức văn hóa, bảo vệ môi trường, tài nguyên biển. Mỗi người dân ở khu vực biên giới biển phải hiểu sâu sắc về đường biên, mốc giới, chấp hành và vận động mọi người thực hiện tốt Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, các hiệp định, quy chế biên giới biển; tham gia tích cực các hoạt động gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giao lưu đối ngoại; hết lòng giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ BĐBP hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, bảo đảm thường xuyên gắn bó máu thịt giữa quân với dân, tham gia xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, giữ vững tình quân dân, không để kẻ địch và các phần tử xấu lợi dụng chia rẽ phá hoại; xây dựng mối đoàn kết quân dân một ý chí, thực hiện thắng lợi “Ngày Biên phòng toàn dân”, xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển tỉnh Bến Tre trong giai đoạn mới.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN