Phát huy thành tựu 66 năm qua, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước XHCN Việt Nam vững mạnh

30/08/2011 - 17:51
Tuổi trẻ Bến Tre hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: CTV

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những trang hào hùng nhất, mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trong Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng tuyên bố: “… dân ta đã đánh đổ xiềng xích thực dân gần 100 năm để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập.

Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa”. 66 năm đã đi qua, Nhà nước kiểu mới: Nhà nước dân chủ nhân dân, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức vẫn vững vàng và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Khi vừa mới ra đời, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, hiểm họa của thù trong giặc ngoài đe dọa, trong khi kinh tế, ngân sách cực kỳ khó khăn, nạn đói đang hoành hành trong cả nước. Song, chỉ trong một thời gian ngắn, Nhà nước ta đã làm nên những điều kỳ diệu. Ngày 6-1-1946, tổ chức tổng tuyển cử trên toàn quốc, Quốc hội nhanh chóng lập chính phủ, ban hành hiến pháp, xây dựng và củng cố chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Nhà nước vừa phải tập trung nguồn lực cho kháng chiến, nhưng vẫn quan tâm chăm lo “kiến quốc”. Nhờ đó, đã tạo nên những nhân tố quyết định sự thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm.

Kháng chiến Nam bộ bùng nổ ngày 23-9-1945, được Trung ương cho phép, Bến Tre đã tổ chức tổng tuyển cử sớm hơn, vào ngày 25-12-1945, dù đang phải đối phó với chiến tranh, nhưng đông đảo nhân dân đã đi bỏ phiếu và đã bầu ra 5 đại biểu Quốc hội, đại diện cho các tầng lớp, giai cấp của nhân dân Bến Tre và nhanh chóng thành lập chính quyền các cấp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng cả nước, nhân dân Bến Tre bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.

 Kết thúc kháng chiến chống Pháp, Nhà nước và nhân dân ta phải thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiến hành cách mạng giải phóng miền Nam. Qua hơn 30 năm, cực kỳ khó khăn, gian khổ, hy sinh, khốc liệt, Nhà nước ta đã tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ được sự đồng tình, giúp đỡ, hỗ trợ từ bên ngoài, tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, non sông thu về một mối vào mùa xuân năm 1975.

Vượt qua những khó khăn của thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong điều kiện vừa phải khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa phải đương đầu với hai cuộc chiến tranh vệ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, lại phải chịu đựng bao vây cấm vận của các thế lực thù địch, được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta đã tranh thủ được thời cơ, từng bước đẩy lùi nguy cơ, vững vàng và không ngừng trưởng thành, lớn mạnh.

Trước những biến động bất lợi của thời cuộc, vào giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, một lần nữa đất nước lại lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn. Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, các thế lực thù địch chống phá ta quyết liệt. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, 25 năm qua, Nhà nước ta vẫn giữ vững được ổn định chính trị, đồng thuận xã hội, kinh tế phát triển, vị thế của Việt Nam, uy tín của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Kỷ niệm Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay diễn ra trong bối cảnh Đại hội lần thứ XI của Đảng vừa thành công tốt đẹp, trùng vào dịp trong đầu năm nay cả nước ta đã tổ chức bầu Quốc hội khóa XIII và bầu Hội đồng nhân dân các cấp, lập chính phủ và chính quyền nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, trong tiến trình từng bước hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước dân chủ, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân mà Bác Hồ đã sáng lập cách nay 66 năm.

Nhìn lại quá trình ra đời, xây dựng và trưởng thành của Nhà nước ta, cùng cả nước, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre vô cùng phấn khởi và tự hào về những chiến công hiển hách và những thành tựu to lớn mà Nhà nước ta, nhân dân ta đã đạt được, trong đó có sự đóng góp xứng đáng của Đảng bộ, Nhà nước và nhân dân Bến Tre, đã luôn luôn đồng hành cùng dân tộc trước bao thăng trầm của lịch sử suốt 66 năm qua. Hơn ai hết chúng ta thấu hiểu rằng, những chiến công và thành tựu đó bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân hàng đầu có tính quyết định là ở lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần hy sinh, dũng cảm, thông minh, cần cù, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của nhân dân. Tinh thần đó được nhân lên gấp bội khi bắt gặp ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đã được sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta. Một nguyên nhân khác, cũng vô cùng quan trọng đó là Nhà nước ta, trong mỗi giai đoạn cách mạng luôn thể hiện bản chất tốt đẹp của mình. Đó là một Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, được Hồ Chủ tịch sáng lập sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Một Nhà nước hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng: kế thừa những thành tựu đã đạt được, toàn Đảng và toàn dân, toàn quân Bến Tre sẽ tiếp tục lãnh đạo và tích cực góp sức xây dựng hệ thống Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, bộ máy Nhà nước của địa phương, thực sự là Nhà nước dân chủ nhân dân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế, xã hội, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa Bến Tre kịp sánh vai với các tỉnh, thành trong cả nước, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xã hội ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Vũ Hồng Thanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN