Phát huy tính năng động, đổi mới trong năm 2017

19/04/2017 - 07:10

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sau khi quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”, vận dụng phương châm để cụ thể hóa các đầu việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. 

Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai khẩu hiệu bằng hình thức trực quan, sinh hoạt tại các cuộc họp giao ban, sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Năm 2016, các nơi tập trung chỉ đạo thực hiện “dân chủ, kỷ cương”, năm 2017 là “năng động, đổi mới”.

Qua thời gian thực hiện phương châm trên đã góp phần làm chuyển biến rõ nét trên một số lĩnh vực: công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc; sắp xếp lại bộ máy, thay đổi tư duy, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng bộ máy, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu của nhân dân; đã thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế, dân chủ trong đời sống xã hội; phòng, chống tiêu cực, lãng phí.

Đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng: Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo và cụ thể hóa thực hiện phương châm hành động của Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động của Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, trở thành nếp nghĩ, việc làm thường xuyên trong hoạt động của mỗi tập thể và trong công tác, sinh hoạt của từng cá nhân. Tiếp tục triển khai thực hiện cụ thể phương châm trên, trong đó tập trung phát huy tính năng động, đổi mới trong hoạt động của từng cơ quan và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xem đây là khâu đột phá, đồng thời với việc phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, tăng cường đoàn kết, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Q.Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN