Phát huy truyền thống ngành kiểm tra Đảng trong tình hình mới

15/10/2021 - 06:20

BDK - Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm gặp nhiều khó khăn, cả tỉnh phải tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) và thi hành kỷ luật Đảng trong tỉnh có nhiều đổi mới về cả nội dung lẫn hình thức, phương pháp.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Chanh làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Lách. Ảnh: Trần Diệp

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Chanh làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Lách. Ảnh: Trần Diệp

Cụ thể là xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp với HĐND, MTTQ tham mưu cấp ủy kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa công tác KT của Đảng với công tác GS của HĐND, MTTQ, hạn chế trùng lắp nội dung, đối tượng, thời gian KT, GS, khắc phục phần lớn việc tạo áp lực cho cơ sở; ban hành các quyết định thành lập đoàn KT, GS và tổ GS thường xuyên ngay từ đầu năm, nhằm giúp đối tượng KT, GS chủ động trong thực hiện. Nội dung KT, GS chú trọng vào việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tích hợp các nội dung có liên quan vào 1 chuyên đề KT, GS để tạo sự liên thông, chuyển biến đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và được chỉ đạo thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Đoàn KT, GS được thành lập có cơ cấu hợp lý, đúng, đủ thành phần; tiếp tục phân công các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng các đoàn KT, GS để vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa phát huy vai trò lãnh đạo, giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh tại cơ sở, đồng thời để bổ sung hoàn thiện cơ chế lãnh đạo. Trong quá trình KT, có kết hợp với điều tra xã hội học để làm cơ sở đánh giá, kết luận sát hợp với đối tượng KT. Sau các cuộc KT, GS, cấp ủy, BTV cấp ủy, UBKT các cấp có thông báo kết luận KT, GS đối với từng tổ chức, cá nhân. Nội dung kết luận KT, GS cụ thể, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, xác định thời gian, lộ trình khắc phục, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân và người đứng đầu của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác KT, GS chưa theo kịp được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; không ít cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo công tác KT chưa chủ động, không thường xuyên. Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho UBKT thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng. KT, GS đối với cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu, người có chức vụ, quyền hạn và một số lĩnh vực còn hạn chế. Việc tự KT, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ vẫn là khâu yếu; nhiều khuyết điểm, sai phạm của đảng viên chậm được phát hiện, xử lý.

 Trước nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhằm phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBKT các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Nâng cao nhận thức, hành động, tạo chuyển biến mới, đưa công tác KT, GS, kỷ luật đảng về đúng vai trò, vị trí, chức năng lãnh đạo của Đảng, thật sự là công cụ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. UBKT các cấp cần tham mưu cấp ủy tổ chức quán triệt những quy định, quyết định, hướng dẫn của Đảng về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng cho đảng viên, cấp ủy viên ngay từ đầu nhiệm kỳ để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đồng thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo Điều lệ Đảng quy định.

Tham mưu và xây dựng chương trình, kế hoạch KT, GS của cấp ủy, UBKT các cấp đảm bảo tính liên thông nội dung, đối tượng từ tỉnh tới cơ sở. Tập trung KT, GS việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm và việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau KT, GS. KT, GS tổ chức đảng gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu.

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GS thường xuyên, GS theo chuyên đề để chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm và nhiệm vụ cấp ủy giao, chủ động nắm tình hình tiến hành KT tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm có vai trò trực tiếp, quan trọng góp phần ngăn chặn, răn đe, xử lý vi phạm; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan chức năng; giữa KT, GS của Đảng với thanh tra của Nhà nước và điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật; giữa KT, GS của Đảng với GS của các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan dân cử, nhất là cung cấp thông tin, làm cơ sở, tạo điều kiện cho nhau thực hiện công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng thật sự hiệu quả.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện công khai kết quả sau các kỳ họp UBKT, sau kết luận KT của cấp ủy theo quy định, nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ UBKT các cấp. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ KT các cấp, bồi dưỡng kiến thức về công tác KT, GS, kỷ luật đảng cho cấp ủy viên.

Thực hiện tốt chủ trương thí điểm nhất thể hóa chức danh chủ nhiệm UBKT đồng thời là chánh thanh tra tỉnh, huyện khắc phục trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và nhân rộng các đơn vị còn lại.

Ngay từ đầu thành lập, Đảng ta nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác KT, GS đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Ngày 16-10-1948, Ban Thường vụ (BTV) Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban KT Trung ương - cơ quan chuyên trách đầu tiên của Đảng. Đến ngày 1-12-1969, Trung ương Cục ra Thông tri số 135-CNT hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 13 về thành lập ban KT cấp ủy các cấp. Đến cuối năm 1969, thực hiện Nghị quyết số 13 của Trung ương Cục, BTV Tỉnh ủy Bến Tre ra quyết nghị thành lập Bộ phận chuyên trách công tác KT gồm 3 đồng chí: Đoàn Văn Thức (Sáu Đức), Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách và 2 thành viên gồm: đồng chí Phan Văn Tâm (Hai Minh), nguyên Phó bí thư Huyện ủy Thạnh Phú; Lê Văn Khá (Tư Tổng), nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy Châu Thành.

Sau 51 năm thành lập và phát triển, đến nay hệ thống ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp được kiện toàn. Cơ quan KT chuyên trách đầu tiên của Tỉnh ủy từ 3 đồng chí đến nay 20 đồng chí; toàn tỉnh có 13 UBKT huyện ủy, thành ủy và đảng ủy tương đương; 273 UBKT đảng ủy cơ sở; 1.339 đồng chí làm công tác KT đều có trình độ văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Trải qua nhiều chặng đường lịch sử, ngành KT của Đảng bộ tỉnh nhà luôn ý thức rằng: công tác KT, GS xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thường xuyên lấy đó là mục tiêu để xây dựng phương hướng, chương trình hoạt động của mình.

Hồ Tính Kiệp 

Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN