Phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới

09/10/2018 - 20:46

Theo xu thế hội nhập và phát triển bền vững, tỉnh đang tập trung phát triển kinh tế hợp tác lĩnh vực nông nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển trên 1.000 tổ hợp tác và hơn 60 hợp tác xã nông nghiệp. Hướng tới, tỉnh tiếp tục chăm sóc, tư vấn, phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, dịch vụ. Phấn đấu trên địa bàn mỗi huyện, thành phố có ít nhất 2 hợp tác xã quy mô cấp tỉnh vào năm 2020, xây dựng và phát triển các mối liên kết thực chất giữa doanh nghiệp và nông dân thông qua các tổ hợp tác.

Để thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, người dân có thể liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên minh Hợp tác xã; UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn; các tổ chức đoàn thể, hiệp hội, phòng tài chính - kế hoạch cấp huyện để được tư vấn, hỗ trợ.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN