Phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân - việc thực hiện không đơn giản

09/02/2012 - 16:12

Trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng, thành phần kinh tế tư nhân phát triển khá nhanh, hoạt động có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Do vậy, việc quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ lao động trong thành phần kinh tế này được đứng vào hàng ngũ của Đảng để họ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng là chủ trương đúng đắn. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã xác định: “Thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”.

Đảng bộ khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh Bến Tre được thành lập vào tháng 4-2010, với 36 tổ chức cơ sở đảng và 1.759 đảng viên. Đại hội Đảng bộ khối DN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015 đã mạnh dạn đề ra chỉ tiêu “tăng cường công tác phát triển Đảng, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, toàn khóa kết nạp 600 đảng viên, mỗi năm phát triển ít nhất 120 đảng viên, trong đó, Đoàn viên thanh niên chiếm tỷ lệ 50%, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ từ 30-35%. Chú trọng đảng viên là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, công nhân trực tiếp sản xuất”.

Trên cơ sở Nghị quyết, hàng năm Đảng ủy đều tiến hành khảo sát nắm bắt nguồn đối tượng kết nạp Đảng ở các chi, đảng bộ trực thuộc, đặc biệt quan tâm đến đối tượng công nhân trực tiếp sản xuất, người lao động chân tay, cán bộ quản lý, chủ doanh nghiệp, ban giám đốc. Các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc chọn lựa đoàn viên ưu tú bồi dưỡng, tạo nguồn giới thiệu cho cấp ủy đưa vào kế hoạch phát triển Đảng hàng năm. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở sau khi đã xác định được nguồn và đăng ký với Đảng ủy, có kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, phân công đảng viên giúp đỡ, mạnh dạn giao việc thử thách các đối tượng phát triển Đảng.

Về phía Đảng ủy khối DN, trên cơ sở kết quả khảo sát nguồn đối tượng phát triển Đảng, Đảng ủy giao chỉ tiêu cho các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và đăng ký theo từng quý với cơ quan Đảng ủy, tránh bị đọng hoặc chạy nước rút trong dịp cuối năm, không đảm bảo chất lượng.

Với cách làm đó, đến nay, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Đảng bộ đã thành lập mới 3 tổ chức cơ sở đảng và phát triển 302 đảng viên mới, nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng hiện nay lên 39 (20 đảng bộ, 19 chi bộ), với 1.910 đảng viên. Trong hai năm (2010 và 2011), Đảng bộ đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới do Tỉnh ủy giao. Đặc biệt, đến cuối tháng 9-2011, toàn đảng bộ đã kết nạp đạt 152/150 chỉ tiêu Tỉnh ủy giao và đạt 152/120 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Nhiều tổ chức cơ sở đảng sớm đạt và vượt chỉ tiêu như: Đảng ủy Viễn Thông Bến Tre, Đảng ủy Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm - Thủy sản, Đảng ủy Công ty cổ phần Dược phẩm… Trong số 152 đảng viên mới kết nạp, có: 50 nữ, 49 đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 31 lao động trực tiếp và 1 chủ DN.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên vẫn còn nhiều vấn đề cần phải xem lại như: tuổi đời bình quân của Đảng viên mới khá cao (38 tuổi); tỷ lệ công nhân được kết nạp Đảng chỉ chiếm trên 20%, đảng viên trẻ chiếm 32% và chủ DN chỉ có 1 người.

Nhận thức được tình hình đó, ngày 21-10-2011, Đảng ủy khối DN đã ban hành Nghị quyết số 04 về xây dựng và nâng cao vai trò tổ chức đảng trong DN tư nhân. Nghị quyết đã xác định rõ mục tiêu tập trung xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong các DN tư nhân đang hoạt động trong các khu công nghiệp: Giao Long và An Hiệp, chú trọng các DN FDI; các DN tư nhân trên địa bàn TP. Bến Tre có từ 100 lao động trở lên và những DN có vị trí, tính chất quan trọng của tỉnh.

Một số nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết của Đảng ủy đề ra là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động và chủ DN về xây dựng, phát triển tổ chức đảng; đẩy mạnh, tăng cường củng cố và xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong DN, làm tốt công tác phát triển đảng viên; nâng cao vai trò của cấp ủy đảng và của chi bộ trong DN; chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đoàn thể trong DN tư nhân.

Để thực hiện mục tiêu đó cần có sự đồng thuận của cấp ủy cấp trên. Vì trên thực tế hiện nay, không ít chủ DN băn khoăn, nếu vào Đảng thì có quyền lợi gì hay lại đóng nhiều đảng phí hơn, phải làm nhiều việc phúc lợi cho xã hội hơn, mất thời gian cho hội họp, sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị, làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh… 

Làm thế nào để động viên, khuyến khích chủ DN tư nhân vào Đảng?

Bên cạnh những nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy khối DN đề ra, chúng tôi xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp, như sau:

Một là, Đảng cần có những quy định, hướng dẫn cụ thể về kết nạp các chủ DN tư nhân và ban hành chỉ thị, nghị quyết mới thay cho Chỉ thị 07 đã quá lâu. 

Hai là, cần quan tâm giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý luận chính trị với những nội dung, hình thức phù hợp, để chủ DN tư nhân thấm nhuần Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Ba là, khi kết nạp chủ DN tư nhân vào Đảng, cần ưu tiên những chủ DN thành đạt, có tâm, có tài, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, có uy tín đối với công nhân, người lao động và nhân dân địa phương.

Bốn là, các cấp ủy đảng cần quan tâm động viên, tạo điều kiện thuận lợi, có các biện pháp giúp đỡ để chủ DN thực sự trở thành các đảng viên ưu tú của Đảng.

Năm là, giữ vững các chế độ, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng để các đảng viên là chủ DN đóng góp ý kiến cho Đảng. Mạnh dạn  tôn vinh các đảng viên là chủ DN kinh doanh có hiệu quả, có đóng góp quan trọng cho đất nước và tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Sáu là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên là chủ DN tư nhân và các tổ chức đảng trong các DN tư nhân về việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ và các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên…

Có thể khẳng định, từ việc cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân (Đại hội X của Đảng) đến kết nạp chủ DN tư nhân vào Đảng (Đại hội XI của Đảng) là bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng. Dù quá trình thực hiện không đơn giản, dễ dàng, nhưng với những nỗ lực của Đảng ủy khối DN, chúng ta tin tưởng rằng tỉnh nhà sẽ ngày càng có nhiều chủ DN tư nhân trở thành những đảng viên ưu tú.

Vũ Thanh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN