Phổ biến giáo dục pháp luật thiết thực và hiệu quả

29/12/2010 - 08:20

Đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bến Tre, do Giám đốc Sở Tư pháp Trần Lương Phổ làm trưởng đoàn, vừa đến huyện Giồng Trôm, Chợ Lách kiểm tra công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2010.

Hai huyện thực hiện 4 đề án thuộc chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2008-2012 về: tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường; tuyên truyền pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Các hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phong phú như: hội nghị, tập huấn, hội thi tìm hiểu pháp luật, tủ sách pháp luật, câu lạc bộ đoàn viên - hội viên với pháp luật, công tác công khai trước quần chúng, truyền thông đại chúng... Nội dung thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp - nông thôn - nông dân, an toàn giao thông, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, lao động - thương binh- xã hội,  phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm...
Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả của công tác phổ biến giáo dục pháp luật của hai huyện; đồng thời đề nghị huyện tiếp tục nâng chất, đa dạng hóa hình thức, nội dung và chú trọng xã hội hóa, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Hoàng Minh – Ng.Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN