Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển

20/02/2008 - 21:22
Cải cách chính sách tiền lương góp phần tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 20/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương Nhà nước Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch triển khai, phân công thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012 (Kết luận số 20-KL/TW). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ Nội vụ, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng…

Kết luận số 20-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa X khẳng định: Việc cải cách chính sách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012 phải được thực hiện dựa theo các mục tiêu và quan điểm như coi việc trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển, tạo động lực cho phát triển KT-XH, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; đồng thời phải tiến tới bảo đảm cho cán bộ, công chức, viên chức sống được bằng tiền lương ở mức trung bình khá trong xã hội.

Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công phải gắn với sự phát triển KT-XH

Trước phiên họp, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến các Bộ chức năng đóng góp cho Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 theo 6 nội dung, gồm: tiền lương tối thiểu; quan hệ tiền lương tối thiểu - trung bình - tối đa, hệ thống thang, bảng, ngạch, bậc lương và các chế độ phụ cấp; đổi mới cơ chế đối với khu vực sự nghiệp công lập; BHXH; trợ cấp ưu đãi người có công; các giải pháp bảo đảm nguồn thực hiện cải cách chính sách cho tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý với nội dung Dự thảo Quyết định, đồng thời cho biết, chính sách về tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công nhìn chung thời gian qua đã từng bước thể chế hóa những quan điểm của Đảng về tiền lương và trợ cấp xã hội, khắc phục một bước tính bình quân trong tiền lương, khuyến khích người lao động làm việc ở những ngành, vùng khó khăn và đặc biệt đã góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người hưởng chế độ BHXH và trợ cấp ưu đãi. Quá trình thực hiện cũng đã bảo đảm được các yêu cầu ổn định các cân đối vĩ mô, kiểm soát được lạm phát.

Phó Thủ tướng yêu cầu, để các Nghị định, Đề án được ban hành đi vào cuộc sống, sát với cuộc sống và đạt hiệu quả cao, khi xây dựng các Nghị định, Đề án về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và trợ cấp ưu đãi người có công phải gắn với sự phát triển KT-XH của đất nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc điều chỉnh tiền lương cần dựa trên cơ sở tăng năng suất lao động, tăng thu nhập quốc dân và sự phát triển của nền kinh tế; coi việc trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển, góp phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực quản l

Webiste Chính phủ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN