Phối hợp, tổ chức thực hiện công tác dân vận

31/05/2017 - 07:46

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh vừa ký kết ban hành Kế hoạch phối hợp số 39-KH/BDVTU-HNB thực hiện công tác dân vận (CTDV) giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh. 

Mục đích nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị; rèn luyện bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ dân vận các cấp và cán bộ, hội viên, người làm báo trong toàn tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm hệ thống chính trị trong việc thực hiện CTDV của Đảng; góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Nội dung tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện CTDV theo Quy chế CTDV của hệ thống chính trị, Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 11-9-2013 về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”; tuyên truyền về việc thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Dân vận Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X về CTDV, trong đó chú trọng về phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị gắn với phong trào “Đồng khởi mới”, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; hoạt động giám sát, phản biện xã hội; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Phối hợp triển khai đến hội viên, người làm báo, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tham gia cuộc thi viết về phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống CTDV của Đảng (15-10-1930 - 15-10-2020) do Ban Dân vận Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN