Phòng chống “Diễn biến hòa bình” về chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang

24/05/2019 - 07:56

BDK - Chiến lược “Diễn biến hòa bình” (DBHB) là một bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của đế quốc Mỹ chống các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào độc lập dân tộc được tiến hành trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, ngoại giao. Chúng tiến hành theo phương thức thẩm thấu dần, từng bước tạo sự chuyển hóa từ bên trong kết hợp với “bạo loạn lật đổ” khi có thời cơ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà không cần chiến tranh.

Đảng ủy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ học tập nghị quyết các cấp. Ảnh: Đặng Thạch

Đảng ủy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ học tập nghị quyết các cấp. Ảnh: Đặng Thạch

Chiến lược DBHB của đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch được che đậy bởi các thủ đoạn phi quân sự hết sức tinh vi, xảo quyệt nhưng không che đậy được bản chất phản cách mạng của chúng. Âm mưu thủ đoạn DBHB của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta tuy chưa thể làm cho quân đội ta “biến chất”, mất phương hướng và mục tiêu chính trị, nhưng sự tồn tại của nó là hết sức nguy hiểm. Bởi âm mưu phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch đang có được một số điều kiện để tồn tại đó chính là tình hình chính trị, quân sự phức tạp trên thế giới tác động tiêu cực từ điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là mặt trái của cơ chế kinh tế thị trường đã và đang ảnh hưởng tiêu cực đến tiềm lực chính trị - tinh thần của quân đội ta, đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ; cộng thêm đó là một số vấn đề xã hội hết sức phức tạp, nhạy cảm như cơ cấu giai cấp, vấn đề tôn giáo, vấn đề dân tộc, vấn đề nhân quyền, vấn đề biên giới lãnh thổ...

 Thực trạng tình hình chính trị tư tưởng, nhận thức về DBHB trong lực lượng vũ trang, bên cạnh những ưu điểm, những mặt tích cực thì cần phải khắc phục có hiệu quả những hạn chế và biểu hiện yếu kém mà Đảng ta đã chỉ ra: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên ở mức độ khác nhau giảm sút niềm tin vào lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thiếu yên tâm gắn bó với quân đội, kém cảnh giác với âm mưu thủ đoạn của địch, làm việc cầm chừng, thiếu chí tiến thủ, có những người phai nhạt lý tưởng, dao động, cá biệt chịu ảnh hưởng của quan điểm sai trái, cơ hội. Một số ít biến chất sa đọa, tự do vô kỷ luật, tham nhũng, thu vén cá nhân, quan liêu, quân phiệt, gây tác hại xấu” (Nghị quyết số 79 của Đảng ủy Quân sự Trung ương).

Vấn đề cấp thiết đối với cách mạng Việt Nam khi kẻ thù xác định Việt Nam là một trọng điểm cần xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng xác định phá hoại về quốc phòng, an ninh là một lĩnh vực quan trọng; phá hoại về chính trị tư tưởng là mũi nhọn, then chốt trong chiến lược DBHB, bạo loạn lật đổ. Chính vì vậy, tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt hiện nay.

Phòng chống DBHB của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu, là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của dân tộc ta. Kiên định sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, thường xuyên cảnh giác sẵn sàng chiến đấu, nâng cao sức mạnh tổng hợp của quân đội, kịp thời xử lý có hiệu quả và đúng đắn các tình huống có thể xảy ra là trực tiếp góp phần đánh bại chiến lược DBHB của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.

Thượng tá Võ Thanh Phong - (Phó chủ nhiệm Chính trị - Bộ CHQS tỉnh)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích