Phong trào Đồng khởi - nơi tỏa sáng chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam (kỳ cuối)

30/12/2019 - 06:53

Tranh “Vùng nông thôn giải phóng” trưng bày tại Nhà truyền thống Đồng Khởi. (Ảnh PV chụp lại)

Tranh “Vùng nông thôn giải phóng” trưng bày tại Nhà truyền thống Đồng Khởi. (Ảnh PV chụp lại)

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng hiện đại, không chỉ đơn thuần đảm bảo vũ khí, trang bị, kỹ thuật hiện đại cho lực lượng vũ trang, mà phải nghiên cứu phương thức tác chiến, nghệ thuật quân sự phù hợp để đối phó hiệu quả với chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao. Vì thế, chúng ta phải tiếp tục tổng kết những kinh nghiệm xây dựng thế trận chiến lược, thế trận toàn dân đánh giặc trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc; đồng thời, phải nghiên cứu, nắm chắc diễn biến của tình hình làm cơ sở cho việc bổ sung, hoàn chỉnh lý luận xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện đại, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, đủ sức đánh bại các cuộc chiến xâm lược của kẻ thù.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phải kết hợp chặt chẽ với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trước hết, phải làm tốt công tác quy hoạch và tăng cường xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Bố trí, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vừa có diện rộng, vừa có chiều sâu, bảo đảm hợp lý trên từng địa bàn, hướng chiến lược. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là trên các địa bàn trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân”, “xây dựng cơ sở xã, phường, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

Bốn là, xây dựng lực lượng vũ trang, nòng cốt là Quân đội nhân dân, Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trước kẻ thù xâm lược sử dụng lực lượng quân sự, vũ khí trang bị hiện đại, tiến hành đàn áp nhân dân, tàn phá xóm làng, nhân dân miền nam không có con đường nào khác là phải vũ trang khởi nghĩa. Nhận thức được vai trò của lực lượng vũ trang, Xứ ủy Nam Bộ và cấp ủy đảng các địa phương đã chủ động chăm lo xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang cả về số lượng, chất lượng, vũ khí trang bị, huấn luyện. Trong phong trào Đồng khởi, lực lượng quyết định giành thắng lợi là lực lượng chính trị của quần chúng, nhân dân, song nếu không có bộ đội chủ lực Miền, lực lượng vũ trang của các địa phương, thực hiện đòn quân sự hỗ trợ thì khởi nghĩa không thể thành công và bảo vệ được thành quả cách mạng.

Hiện nay, trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chúng ta cần tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao. Cùng với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, phải tập trung xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trước hết, phải xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Giữ vững và không ngừng tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang. Tăng cường công tác đảng - công tác chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, nhạy bén, quyết đoán trước mọi diễn biến của tình hình. Xây dựng Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với nâng cao trình độ chính quy, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân phải tiếp tục đẩy mạnh việc điều chỉnh tổ chức, sắp xếp biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức chiến đấu cao, phù hợp với điều kiện mới. Đặc biệt, phải nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện; tích cực, chủ động ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ vào quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng nâng cao trình độ tác chiến, kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng đã được hiện đại hóa. Coi trọng nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh bảo đảm tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác.

Trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, lực lượng vũ trang phải mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, sớm phát hiện, nhận rõ kẻ thù; xác định, đánh giá đúng đối tượng và đối tác trong từng thời điểm; chủ động về tư tưởng, lực lượng, thế trận; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ và xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, không để đất nước bị động, bất ngờ.

Phong trào Đồng khởi đã trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ hôm nay và mai sau. Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã cống hiến, hy sinh xương máu làm nên chiến thắng vẻ vang này và các chiến công vĩ đại khác trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời nhìn nhận, đánh giá khách quan, toàn diện hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, rút ra những bài học kinh nghiệm quý để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy tinh thần Đồng khởi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, ngày càng hiện đại; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩan

Nguyễn Thị Kim Ngân

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN