Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tạo khí thế sôi nổi trong quần chúng nhân dân

22/10/2013 - 19:48

Trong 5 năm qua (2009-2013), phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo khí thế sôi nổi trong quần chúng nhân dân, có tác động trực tiếp đến việc phát triển kinh tế - xã hội và được xem là động lực phát triển trên các lĩnh vực.

Xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo diện mạo mới cho nông thôn. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng 19.400km đường giao thông nông thôn. Số hộ nghèo được kéo giảm đáng kể (6,73% năm 2012). Thu nhập bình quân đầu người đạt 24,3 triệu đồng. Số hộ khá giàu tăng, toàn huyện có 122/122 khu dân cư có trên 50% hộ khá giàu, 116 khu dân cư có tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%.

Cuộc vận động Ngày vì người nghèo được triển khai sâu rộng, trong 5 năm qua quỹ đã hỗ trợ xây mới 1.096 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, sửa chữa 127 căn. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp vận động xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, đã xây dựng trên 500 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, đặc biệt đã vận động các tổ chức trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời 23 mẹ Việt Nam anh hùng…

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích