Điểm tin: Phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 2 nhóm vấn đề; Sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất của Công đoàn

Điểm tin: Phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 2 nhóm vấn đề; Sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất của Công đoàn