Quản lý đầu tư phát triển và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách

15/06/2022 - 05:54

BDK - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vừa có cuộc giám sát về tình hình quản lý đầu tư phát triển và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Qua giám sát cho thấy bước đầu đạt những kết quả khả quan và một số mặt cần tiếp tục chấn chỉnh.

Thi công Dự án khu dân cư Phường 8, TP. Bến Tre.

Thi công Dự án khu dân cư Phường 8, TP. Bến Tre.

Tiến độ giải ngân đạt kế hoạch

Tổng vốn đầu tư (VĐT) phát triển do địa phương quản lý thuộc ngân sách nhà nước năm 2022 được HĐND tỉnh giao là 4.125,177 tỷ đồng; trong đó, VĐT trong cân đối theo tiêu chí và định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 386,1 tỷ đồng; VĐT từ nguồn thu sử dụng đất 250 tỷ đồng; VĐT từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.470 tỷ đồng; VĐT theo chương trình mục tiêu 1.080,084 tỷ đồng; vốn nước ngoài 779,593 tỷ đồng; VĐT từ bội chi ngân sách địa phương 159,4 tỷ đồng. UBND tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch vốn và Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thông báo vốn cho 27 đơn vị chủ đầu tư, UBND cấp huyện là 4.125,177 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, giải ngân các nguồn VĐT công theo kế hoạch đến ngày 27-5-2022 là 1.394,555 tỷ đồng, đạt 33,81% so với kế hoạch, tăng 10,68% so với cùng kỳ. Trong đó, VĐT trong cân đối theo tiêu chí và định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: giải ngân 189,179 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch. VĐT từ nguồn thu sử dụng đất: giải ngân 22,457 tỷ đồng, đạt 8,98% kế hoạch. VĐT từ nguồn thu xổ số kiến thiết: giải ngân 888,7 tỷ đồng, đạt 60,46% kế hoạch. VĐT theo chương trình mục tiêu: giải ngân 255,004 tỷ đồng, đạt 23,61% kế hoạch. Vốn nước ngoài: giải ngân 31,372 tỷ đồng, đạt 4,02%. VĐT từ bội chi ngân sách địa phương: giải ngân 7,843 tỷ đồng, đạt 4,92% kế hoạch.

Có 14 đơn vị chủ đầu tư có tiến độ giải ngân tốt, tỷ lệ giải ngân cao hơn so với tỷ lệ chung của tỉnh; 8 đơn vị chủ đầu tư có tiến độ giải ngân chậm, tỷ lệ giải ngân thấp hơn so với tỷ lệ chung của tỉnh. Ước thực hiện giải ngân đến ngày 30-6-2022 là 2.100 tỷ đồng, đạt 50,91% so với kế hoạch.

Thực hiện các dự án đầu tư công

Đối với công tác giao và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, công tác tham mưu giao kế hoạch VĐT công năm 2022 được thực hiện kịp thời, đúng quy định cho 27 chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, các địa phương chủ động triển khai thực hiện đầu tư ngay từ đầu năm. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý. Hàng quý, theo định kỳ kiểm tra tiến độ kế hoạch đầu tư công, các đơn vị cập nhật tình hình thực hiện, khối lượng nghiệm thu và tiến độ giải ngân các dự án. Rà soát điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch vốn trong phạm vi chủ đầu tư đề xuất. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, điều chuyển vốn phù hợp với nhu cầu thực tế triển khai thi công xây dựng công trình, đảm bảo tuân thủ giải ngân 100% vốn kế hoạch đầu tư công từ năm 2022 theo quy định hiện hành.

Hiện nay, theo đề xuất của các chủ đầu tư, việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án đang được tổng hợp thành nghị quyết để thông qua HĐND tỉnh theo thẩm quyền. Rà soát, tham mưu đề xuất phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương trong phạm vi số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 6.518.757 triệu đồng.

Riêng đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), sau khi được HĐND tỉnh chấp thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu giao kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách địa phương ngay từ đầu năm 2022 cho các dự án với tổng số vốn 157,82 tỷ đồng. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp, tham mưu dự thảo nghị quyết phân bổ kế hoạch VĐT nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao cho các dự án thuộc chương trình. Trong đó, dự kiến phân bổ cho các dự án thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với số vốn 214,76 tỷ đồng; các dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với số vốn 130,041 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm 2022, tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình hoàn thành trong năm 2022. Ưu tiên khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Khu công nghiệp Phú Thuận; đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2; mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Bến Tre. Tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, cam kết tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao, làm cơ sở đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cuối năm đối với từng đơn vị chủ đầu tư.

Bài, ảnh: Hoàng Thương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN