Quán triệt Chỉ thị Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác

13/08/2011 - 16:31

Ngày 12/8, Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (khu vực phía Nam) đã được tổ chức.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh mục đích của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động trong thời gian qua, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào đang triển khai trong Đảng và trong xã hội, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban thường vụ cấp ủy và lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, đơn vị bám thật sát mục đích, yêu cầu của Chỉ thị và Kế hoạch này; gắn chặt việc học tập với việc làm theo đạo đức của Bác; quan tâm đến vấn đề xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức; phát huy tinh thần tự giác trong học tập và làm theo đạo đức của Bác; quan tâm đến công tác kiểm tra, đôn đốc; làm tốt công tác tuyên truyền…

Cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nhưng trước hết cần xây dựng chương trình thực hiện tốt các nội dung đã được xác định trong các văn bản của Trung ương.

Tại Hội nghị, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam, đại diện các Ban Đảng… trao đổi ý kiến, thảo luận nhằm quán triệt kỹ mục đích, yêu cầu và các nội dung cơ bản trong Chỉ thị và Kế hoạch trên; đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, những vấn đề cấp bách trước mắt cần thực hiện để triển khai Chỉ thị có hiệu quả thiết thực.

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN