Quán triệt Nghị quyết Đại hội XI đối với báo chí, xuất bản

01/06/2011 - 08:04

Hôm qua, 31-5-2011, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, dành cho lãnh đạo các cơ quan báo chí - xuất bản, khu vực phía Nam. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dự.

Hội nghị tập trung thảo luận các văn kiện quan trọng của Đại hội XI của Đảng, là: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI).

Hội nghị dành thời gian làm rõ những luận điểm cơ bản và những điểm mới của các văn kiện quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; đặc biệt lưu ý việc liên hệ thực tiễn, gắn với cuộc đấu tranh tư tưởng, chính trị hiện nay. Về Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), hội nghị lưu ý, cương lĩnh bổ sung 2 đặc trưng: Đặc trưng bao trùm, tổng quát: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và đặc trưng “có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo”. Về Chiến lược phát triển kinh tế xã hội từ nay đến năm 2020, các đại biểu tập trung thảo luận nội dung chiến lược kinh tế phát triển nhanh gắn với phát triển bền vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược; phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học công nghệ ngày càng cao, đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…

Hội nghị còn tiếp tục làm việc trong ngày hôm nay.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN