Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC

Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC