Kiên quyết ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp

Kiên quyết ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp