Tập huấn, tuyên truyền pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Tập huấn, tuyên truyền pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định