Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trong lực lượng vũ trang tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử trong lực lượng vũ trang tỉnh