Mỏ Cày Nam cải táng hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ huyện

Mỏ Cày Nam cải táng hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ huyện