Triều Tiên thông qua đạo luật sản xuất và phân phối ngũ cốc sửa đổi

Triều Tiên thông qua đạo luật sản xuất và phân phối ngũ cốc sửa đổi