Chủ tịch nước mong muốn Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Chủ tịch nước mong muốn Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam