Quyết tâm đột phá, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2021

30/11/2020 - 06:58

BDK - Nghị quyết (NQ) Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Quốc lộ 57 được nâng cấp ngang qua huyện nông thôn mới Chợ Lách. Ảnh: NG. Dừa

Quốc lộ 57 được nâng cấp ngang qua huyện nông thôn mới Chợ Lách. Ảnh: NG. Dừa

Theo đó, các  cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện các quan điểm và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực nêu trong báo cáo chính trị, trong đó có “5 nhiệm vụ trọng tâm”, “3 nhiệm vụ đột phá” và “11 công trình, dự án trọng điểm”, phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Có thể nói, từng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra đều thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên mãnh liệt của toàn Đảng bộ, để sớm bứt phá vươn lên trong thời gian tới. Đó chính là kết tinh trí tuệ của tập thể toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, là sự đúc rút những bài học kinh nghiệm từ kết quả tổng kết thực tiễn của địa phương, là tâm huyết, ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. 

NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh có tính định hướng tổng quát cho chặng đường phát triển tỉnh nhà giai đoạn 2020 - 2025 và hướng đến năm 2030. Do đó, cùng với việc tập trung lãnh đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt NQ Đại hội sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, từng tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ cần chủ động xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể, gắn với thực tiễn, phù hợp với đặc điểm và điều kiện của từng địa phương, đơn vị; phân công, phân kỳ thời gian thực hiện cho từng mục tiêu, từng công trình, dự án cụ thể để sớm đưa NQ vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa to lớn, mang tính quyết định, mở đầu cho giai đoạn 5 năm 2021 - 2025. Đây cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026... Những thành tựu đạt được của năm 2021 không chỉ tạo tiền đề, xây dựng nền tảng vật chất kỹ thuật cần thiết cho những năm sau mà còn tạo nên thế và lực mới để bứt phá phát triển nhanh, bền vững.

Nhận thức được tầm quan trọng của năm “bản lề”, Tỉnh ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 là tập trung triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, NQ chuyên đề, đặc biệt là NQ Tỉnh ủy năm 2021. Trên tinh thần đó, từng cấp ủy, người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, tổ chức triển khai, phấn đấu thực hiện thắng lợi một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Mở đợt sinh hoạt triển khai quán triệt, sớm đưa NQ Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, nhất là đối với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phải huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với NQ Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng Đảng...

Hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhất là các chức danh chủ chốt sau Đại hội Đảng các cấp, nâng cao năng lực thực hiện và tính hiệu quả của hệ thống chính trị, tính đồng bộ và hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ chuẩn chất, chỉnh đốn lề lối, tác phong công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực hiện công vụ của cán bộ, công chức. Đẩy mạnh ứng dụng số trong hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền số. Triển khai thực hiện đề án cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các loại thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, duy trì và nâng cao thứ hạng các chỉ số PAPI, PCI, SIPAS, tập trung cải thiện chỉ số PAR Index của tỉnh...

Tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Khơi dậy tiềm năng sáng tạo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Định kỳ thực hiện tổ chức đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Từng cấp ủy quán triệt phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nâng cao hơn nữa tính chủ động sáng tạo, đề cao tính nêu gương của người đứng đầu; phát động thi đua “Đồng khởi mới” với phương châm “Hai chân, ba mũi”. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Thứ hai, về phát triển kinh tế

Tập trung hoàn thành quy hoạch phát triển mô hình kinh tế hướng Đông; tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn; phát triển đầu tư mở rộng các dự án sản xuất, các khu đô thị đã được phê duyệt; quản lý điều hành tốt nguồn ngân sách phục vụ phát triển kinh tế; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thương mại điện tử. Phấn đấu hoàn thành xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Huy động các nguồn lực, triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án trọng điểm về phát triển du lịch; phát triển các khu, cụm công nghiệp, công nghiệp chế biến; xây dựng hệ thống giao thông, khởi công cầu Rạch Miễu 2; xây dựng các nhà máy điện gió, phát triển năng lượng tái tạo; xây dựng và hoàn thiện các dự án thủy lợi, đảm bảo đủ nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Tập trung phát triển chuyển đổi số, chính quyền số, huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, nhất là các nội dung của Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số, giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện các nội dung hợp tác về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số giai đoạn 2020 - 2025 theo biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Viettel.

Xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục thực hiện chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, nhất là các doanh nghiệp dẫn đầu, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh. Tập trung nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; vận hành hiệu quả không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tổ chức thực hiện có hiệu quả NQ về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030; tập trung xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh; triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.  Chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo cuộc sống nhân dân. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Thứ ba, về văn hóa - xã hội

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre nhằm tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững, trong đó chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; quan tâm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống của quê hương, đưa Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh 1-7, Ngày hội truyền thống cách mạng 17-1 ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Chú trọng xây dựng văn hóa chính trị trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể các cấp. Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu năm 2021 có ít nhất 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn, đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng kiên cố hóa, đạt chuẩn quốc gia; đổi mới hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS và THPT; triển khai, thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới. Xây dựng Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Bến Tre giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng đến mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo nghề đa cấp, đa ngành; chuẩn bị thành lập Trường Đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ y tế; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường y tế; củng cố, nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới khám chữa bệnh các tuyến; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển hệ thống thông tin y tế. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, nhất là dịch Covid-19, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường vận động xã hội hóa để hỗ trợ cho người nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo 1 - 1,5%, giải quyết việc làm cho 20 ngàn lao động, trong đó 1,5 ngàn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp tục cải thiện đời sống người dân, phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt 48,9 triệu đồng.

Thứ tư, về quốc phòng - an ninh

Đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; chủ động ngăn chặn và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao trạng thái sẵn sàng chiến đấu; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và tỉnh nhà. Giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển; kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài...

Chủ động nắm bắt và xử lý tốt các vấn đề an ninh phi truyền thống tác động trên các mặt đời sống xã hội, nhất là về an toàn thông tin, an ninh mạng, chính trị, kinh tế, văn hóa... Tăng cường công tác quản lý thông tin, đảm bảo đúng định hướng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi phát tán, đăng tải thông tin bịa đặt, xuyên tạc trên các trang cá nhân, mạng xã hội.

Làm tốt công tác dự báo tình hình, bám sát địa bàn cơ sở, chủ động phát hiện và kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi lên có liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo môi trường thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Kiên quyết không để xảy ra điểm “nóng” bị động bất ngờ, hạn chế tình trạng tụ tập khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp và kéo giảm tỷ lệ tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, gắn với kéo giảm tai nạn giao thông đường bộ...

Những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 có thể khẳng định là rất lớn, vừa tập trung triển khai, xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển 5 năm 2021 - 2025, vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. Do đó, các cấp ủy và cả hệ thống chính trị phải thực sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng cùng với nhân dân tỉnh nhà, cộng đồng doanh nghiệp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ một cách đồng bộ hiệu quả. Kế thừa những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ trước, quán triệt phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển”, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, tinh thần cách mạng tiến công, vượt qua khó khăn, thi đua lao động, sản xuất, học tập, sáng tạo, ra sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đoàn kết, quyết tâm tạo bước đột phá thực hiện thắng lợi NQ Tỉnh ủy 2021.

Phan Văn MãI - Bí thư Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN