Quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6

18/06/2018 - 07:27

Đại biểu tham gia quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: P.T

Đại biểu tham gia quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ảnh: P.T

Nhằm tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Thường trực Huyện ủy Châu Thành đã chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị tập trung cho công tác tuyên truyền giúp đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động hiểu mục tiêu, ý nghĩa, nội dung việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Để có cái nhìn tổng quát về lộ trình, mục tiêu thực hiện Nghị quyết, phóng viên Báo Đồng Khởi có cuộc trao đổi với ông Lê Quang Vịnh - Chủ tịch UBND huyện về nội dung này.

* Phóng viên: Để thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Châu Thành đề ra mục tiêu cụ thể ra sao, thưa ông?

- Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Vịnh: Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, lãnh đạo huyện đề ra mục tiêu cụ thể trong thực hiện cho từng giai đoạn. Theo đó, từ nay đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức và đầu mối bên trong của từng cơ quan theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp phó. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị. Thực hiện mô hình kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Sáp nhập 4 xã Giao Long và Giao Hòa, An Hóa và An Phước. Giảm 10% biên chế, công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định  số 68/2000/NĐ-CP; 10% người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thị trấn, ấp, khu phố so với số lượng biên chế, người hoạt động không chuyên trách được giao năm 2015; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm.

* Huyện đề ra những nhiệm vụ cụ thể nào để thực hiện mục tiêu trên, thưa ông?

- Huyện sẽ sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện (thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019). Các phòng, ban thuộc UBND huyện phải có tối thiểu 5 biên chế. Đối với các cơ quan không đủ biên chế để bố trí hoặc chức năng, nhiệm vụ có tính chất tương đồng thì xem xét sáp nhập, hợp nhất. Số lượng lãnh đạo cơ quan không được vượt quá 1/3 tổng số biên chế của đơn vị.

Thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó các đơn vị sáp nhập có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung. Đồng thời, phải sắp xếp lại cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.

Rà soát, giảm số lượng các ban chỉ đạo cấp huyện. Giải thể những tổ chức không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Từ năm 2018, khi thành lập mới ban chỉ đạo phải xác định cụ thể thời gian hoạt động. Kiên quyết không thành lập mới các ban chỉ đạo làm phát sinh bộ phận chuyên trách, tăng biên chế (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong năm 2019).

* Với hệ thống chính quyền cấp xã, ấp, khu phố, huyện có hướng sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự ra sao thưa ông?

- Đối với hệ thống chính quyền cấp xã, ấp, khu phố, huyện sẽ thực hiện mô hình kiêm nhiệm theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy. Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn theo quy định. Xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập các xã: Giao Long và Giao Hòa, An Hóa và An Phước, Sơn Hòa và An Hiệp (thực hiện năm 2020); sáp nhập ấp, khu phố chưa đạt chuẩn theo quy định. Xây dựng đề án sáp nhập các ấp, khu phố chưa đạt chuẩn gồm: Khu phố 1, thị trấn Châu Thành (58 hộ); ấp Tân Phong Nội, xã Tân Thạch (156 hộ); ấp Phú Lễ, xã Phú Đức (162 hộ); ấp Hòa Thạnh, xã Giao Hòa (146 hộ); ấp Hòa Hưng, xã Giao Hòa (115 hộ); ấp An Thới B, xã An Khánh (165 hộ). Thời gian thực hiện năm 2019.

 Tiếp tục thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND ở các xã: Quới Sơn, Phú Đức, An Phước (trừ những xã do luân chuyển, điều động không bố trí kiêm nhiệm được là: Giao Hòa, Giao Long, An Hóa, Tân Phú, Hữu Định, Thị trấn). Thời gian thực hiện trong năm 2018.

Tiếp tục thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã. Năm 2019 thực hiện từ 1 - 2 xã khi có đủ điều kiện. Thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố. Thực hiện khoán chi phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố sau khi có nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi. Thời gian thực hiện dự kiến năm 2019 và những năm tiếp theo. Thực hiện giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp, số lượng phó chủ tịch HĐND cấp huyện; giảm số lượng đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện ngay khi có chủ trương của Trung ương. Năm 2018, 2019, UBND huyện, UBND xã sơ kết việc thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư ấp, khu phố. Sau đó UBND xã tiếp tục thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư ấp, khu phố.

* Xin cảm ơn ông!

Phạm Tuyết (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN